Првиот регионален семинар за намалување на ризици од катастрофи преку употреба на екосистемски решенија / Seminari i parë rajonal për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat përmes përdorimit të zgjidhjeve të ekosistemit

2019/11/7
 На 30ти октомври, првиот Еко-ДРР семинар беше отворен од амбасадорката Кеико Ханеда,  директорот на „Центарот за управување со кризи“, г. Агрон Буџаку и директорот на Јавно претпријатие „Национални шуми“ г. Зоран Ѓоргиев.
 Семинарот е во рамки на „Проект за градење на капацитети за Екосистемски базирано намалување на ризици од катастрофи (Eко-НРК) преку одржливо управување со шумите“ кој е имплементиран од „Центарот за управување со кризи“ (ЦУК), Јавно претпријатие „Национални шуми“ (ЈПНШ) и Јапонската агенција за меѓународна соработка (ЏАЈКА).
 На семинарот се споделија проектните активности и резултати со релевантни институции од Босна и Херцеговина, Бугарија, Косово, Србија и Црна Гора.
 Проектот развива Екосистемски базирано намалување на ризизци од катастрофи (Еко-ДРР) модел против поплави, свлечишта, ерозија на почва и шумски пожари преку употреба на многубројните фунцкии на шумите во Северна Македонија.

 Me datë 30 tetor filloi seminari i parë Eco-DRR me fjalimin përshëndetës të ambasadores Keiko Haneda, drejtorit të Qendrës për Menaxhimin e Krizave (QMK) Agron Buxhaku, dhe drejtorit të Ndërmarrjes Publike Pyjet Kombëtare (NPPK) Zoran Gjorgiev.
 Seminari u organizua në kuadër të “Projektit për ndërtimin e kapaciteteve të bazuar në ekosistem për reduktimin e rrezikut nga katastrofat (Eco-DRR) përmes menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve” dhe implementohet nga Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK), Ndërmarrja Publike “Pyjet Kombëtare“ (NPPK) dhe Agjensia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA).
 Gjatë seminarit u shkëmbyen aktivitet dhe rezultatet e projektit me institucionet relevante nga Bosna dhe Hercegovina, Bugaria, Kosova, Serbia dhe Mali i Zi.
 Projekti zhvillon model të bazuar në ekosistem për reduktimin e rreziqeve nga katastrofat (Eco-DRR) kundër përmbytjeve, rrëshqitjeve të tokës, erozionit të tokës dhe zjarreve pyjore përmes përdorimit të funksioneve të shumta të pyjeve në Maqedoninë e Veriut.