Одбележување на успешно завршен проект во Долнени / Festë me rastin e përfundimit me sukses të projektit në Dollnen

2019/5/21
 На 21 мај, по повод успешна реализација на проект од „Грант програмата за мали проекти и човекова безбедност (GGP)“ амбасадорката  Ханеда ја посети Општина Долнени, каде со градоначалникот г-дин Ќамили разговараа за нашата соработка.
 Заедно со градоначалникот, амбасадорката Ханеда присуствуваше и на свеченоста подготвена од основното училиште „Исмаил Ќемали“ во селото Црнилиште каде преку грант програмата за мали проекти се реконструираше кровот и се воспостави централен систем на греење.

 Me datë 21 maj, me rastin e realizimit me sukses të projektit në kuadër të “Grant programit për projekte të vogëla për siguri njerëzore (GGP)” ambasadorja Haneda e vizitoi komunën e Dollnenit, ku diskutuan për bashkëpunimin tonë me kryetarin e komunës z. Qamili.
 Së bashku me kryetarin e komunës, ambasadorja Haneda mori pjesë edhe në festën e organizuar nga shkolla fillore “Ismail Qemali” në fshatin Cërnilishtë ku në kuadër të programit për projekte të vogëla u rindërtua kulmi dhe u instalua sistemi për ngrohje qendrore.