Склучување на договор за грант „Проект за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Здравствен дом Кратово “ (GGP 2019) / Nënshkrimi i kontratës për grant “Projekti për përmirësimin e ambientit mjekësor të institucionit public shëndetësor Qendra shëndetësore Kratovë” (GGP 2019)

2019/11/20
 На 19 ноември, амбасадорката Ханеда ја посети Општина Кратово и потпиша договор за грант со градоначалникот д-р Љупчо Бојаџиев за реновирање на Здравствениот дом во Кратово. Амбасадорката Ханеда оствари средба со градоначалникот и тие се согласија да продолжат да ги зајакнуваат врските и размените. Таа, исто така, ги посети ЈЗУ Кратово и Куклици со градоначалникот.

 Më 19 nëntor, Ambasadorja Haneda vizitoi Komunën e Kratovës dhe nënshkroi një kontratë për grant me Kryetarin e komunës Dr. Ljupcho Bojadziev për rehabilitimin e Qendrës Shëndetësore të Kratovës. Ambasadorja Haneda realizoi takim me kryetarin dhe ata ranë dakord që ti forcojnë lidhjet dhe shkëmbimet edhe më tutje. Ajo gjithashtu vizitoi ISHP Kratovë dhe Kuklici me kryetarin.