Склучување на договор за грант „ Проектот за обезбедување на комунално возило на Општина Маврово Ростуше “ (GGP 2019) / Nënshrkumi i kontratës për grant për "Projekti për furnizim me automjet për menaxhim me mbeturinat për Komunën e Mavrovës dhe Rostushës " (GGP 2019)

2019/11/25
 На 22 ноември, амбасадорката Ханеда ја посети Општина Маврово и Ростуше и потпиша договор за грант со градоначалникот г. Медат Куртовски за обезбедување ново комунално возило. Амбасадорката Ханеда оствари средба со градоначалникот и тие се согласија да продолжат да ги зајакнуваат врските и размените. Таа, исто така, ја посети ЈЗУ во Ростуше и манастирот Свети Јован Бигорски со градоначалникот.

 Më 22 nëntor, Ambasadorja Haneda vizitoi Komunën e Mavrovës dhe Rostushës dhe nënshkroi një kontratë për grant me kryetarin e komunës Z. Medat Kurtovski për furnizim me një automjet të ri për menaxhim me mbeturinat. Ambasadorja Haneda realizoi takim me kryetarin dhe ata ranë dakord që ti përforcojnë lidhjet dhe shkëmbimet edhe më tutje. Ajo gjithashtu vizitoi ISHP në Rostushe dhe Manastirin e Shën Jovan Bigorskit me kryetarin.