Студирај во Јапонија / Studio në Japoni

2019/11/28
 Јапонската организација за студентски услуги – ЏАСО ја поддржува промоцијата на взаемното меѓународно разбирање и негување на креативните човекови ресурси кои придонесуваат за следните генерации преку создавање на соодветна средина за студетите во високообразовните институции.

 Organizata japoneze për shërbime studentore – JASSO mbështet promovimin e mirëkuptimit të ndërsjelltë ndërkombëtar dhe kultivimin e resurseve njerëzore kreative që kontribuojnë në gjeneratat e ardhshme duke krijuar ambient të përshtatshëm për studentët në institucionet për arsim të lartë.


https://www.youtube.com/watch?v=os_yJfWCqZQ