Потпишување на договор за грант “Проектот за обезбедување на комунално возило на Општина Пробиштип” (GGP 2019) / Nënshkrimi i kontratës së grantit “Projekti për furnizimin e komunës së Probishtipit me automjet për grumbullimin e mbeturinave” (GGP 2019)

2019/11/29
 На 26-ти ноември, амбасадорката Ханеда ја посети Општината Пробиштип и потпиша договор за грант за обезбедување на ново комунално возило со градоначалникот на Пробиштип, г-дин Драган Анастасов. Амбасадорката Ханеда оствари средба со градоначалникот и тие се согласија да ги зајакнат врските и размените. Амбасадорката во придружба на градоначалникот и остaнати претставници на локалната власт оствари средба со директорот на хидросистемот Злетовица г. Миле Илиевски и ја посетија браната Злетовица, дел од јапонската официјална поддршка за развој (ODA).Тие ја посетија и болницата „Нада Михајлова“.

 Me datë 26 nëntor, Ambasadorja Haneda vizitoi komunën e Probishtipit dhe nënshkroi kontratën e grantit me kryetarin e komunës Z. Dragan Anastasov për blerje të automjetit të ri për grumbullimin e mbeturinave. Ambasadorja realizoi takim me kryetarin dhe u dakorduan për forcimin e marrëdhënieve dhe shkëmbimeve të ndërsjellta. Ambasadorja në shoqëri të kryetarit dhe përfaqësuesve tjerë lokal realizoi takim me drejtorin e hidro sistemit Zletovica Z. Mile Ilievski dhe së bashku e vizituan digën e Zletovicës, projekt në kuadër të Asistencës Japoneze Zyrtare për Zhvillim (ODA). Ata gjithashtu e vizituan edhe spitalin “Nada Mihajllova”.