Потпишување на договор за грант “Проект за подобрување на основните јавни услуги на Општина Градско – набавка на ново мултифунксионално возило” (GGP 2019) / Nënshkrimi i kontratës për grant “Projekti për përmirësimin e shërbimeve publike themelore të Komunës së Gradskos – blerja e automjetit multifunksional të ri” (GGP 2019)

2019/12/2
 На 29 Ноември, Амбасадорката Ханеда ја посети Општина Градско и потпиша грант договор со градоначалникот г. Роберт Бешовски за набавка на ново мултифунксионално возило, кое ќе помогне за подобрување на јавните услуги за граѓаните на Градско. Амбасадорката Ханеда имаше состанок со градоначалникот и тие се согласија да ги зајакнат врските и размените и понатаму. После состанокот, тие ја посетија железничката станица во Градско.

 Me 29 nëntor, Ambasadorja Haneda e vizitoi komunën e Gradskos dhe nënshkroi kontratë për grant me kryetarin e komunës z. Robert Beshovski për blerje të një automjeti multifunksional të ri, i cili do të ndihmojë për përmirësim të shërbimeve publike për qytetarët e Gradskos. Ambasadorja Haneda realizoi takim me kryetarin e komunës dhe ata u dakorduan që ti përforcojnë lidhjet dhe shkëmbimet edhe më tutje. Pas takimit, ata e vizituan stacionin hekurudhor në Gradsko.