Грант помош за култура за Националната опера и балет / Grant ndihmë për kulturë për Operan dhe Baletin Nacional

2019/12/16
 На 11 декември, 2019 година, амбасадорката Ханеда и заменик претседателот на влада Бујар Османи потпишаа договор за „Грант помош за култура“ во вредност од 79.800.000 јени (еквивалент на 663.000 евра) за „Проект за подобрување на музичките инструменти и опрема за озвучување и осветлување за Националната опера и балет“.
 Проектниот договор го потпишаа Џиро Такеичи, извршен директор на ЏАЈКА Балкан и Васо Ристов, директор на Националната опера и балет во присуство на Министерот за култура Хисни Исмаили и владини претставници.
 Јапонија сака преку оваа помош да се подобри квалитетот на изведбите во Националната опера и балет и збогатените активности да помогнат во едукацијата и градењето на капацитетите кај младите во Северна Македонија и да се подобри взаемното разбирање на заедниците преку култура.

 Me datë 11 dhjetor 2019 ambasadorja Haneda dhe zëvendës kryeministri Bujar Osmani kanë  nënshkruar Grant ndihmë për kulturë në vlerë prej 79,800,000 JEN (ekuivalent me 663,000 EUR) për “Projektin për përmirësimin e instrumenteve muzikore, pajisjeve të zërimit dhe ndriçimit për Operan dhe Baletin Nacional”.
 Marrëveshjen a grantit e kanë nënshkruar Z. Jiro Takeichi, drejtor ekzekutiv i JICA-s për Ballkan, dhe Z. Vaso Ristov, drejtor i Operas dhe Baletit Nacional në prani të ministrit për Kulturë Z. Hysni Ismaili dhe përfaqësuesve qeveritar.
 Japonija uron që nëpërmjet kësaj ndihme të përmirësohet kualiteti i interpretimit në Operën dhe Baletin Nacional dhe njëherit rritja e numrit të aktiviteteve të ndihmojnë në edukimin dhe rritjen e kapaciteteve të të rinjëve në Maqedoninë e Veriut, si dhe të përmirësohet mirëkuptimi i ndërsjelltë mes komuniteteve të ndryshme nëpërmjet kulturës.