Церемонија на потпишување 4 нови проекти од Грант програмата за мали проекти (GGP) / Ceremoni me rastin e nënshkrimit të 4 projekteve të reja në kuadër të Grant programit për projekte të vogla (GGP)

2020/2/21
 На 20 февруари, 2020 година, амбасадорката Ханеда потпиша нови проекти како дел од јапонската грант програма за мали проекти (GGP).
 Од 1996 година, оваa помош претставува најголемата помош обезбедена на годишно ниво преку јапонската грант програма за мали проекти, во вкупна вредност од 527.920 ЕУР, се со цел да им помогне на 3 болници, 3 јавни комунални претпријатија, 3 основни училишта и една градинка во шест региони.
 На церемонијата за потпишување на грант договорите присуствуваа министерот за здравство Венко Филипче, министерот за образование и наука Арбер Адеми и заменик министерот за надворешни работи Андреј Жерновски кои се обратија пред јавноста, но и градоначалниците на претходно потпишаните договори.
 
Новите проекти од Грант програмата за мали проекти (GGP)  сe:

• Проект за подобрување на условите во градинката „Мајски Цвет“ Битола преку реконструкција на кровот во објектот градинка „Коца Василева“
• Проект за подобрување на учулишната средина во основното училиште „Кирил и Методиј“ во село Канатларци во Општина Прилеп
• Проект за подобрување на училишната средина во основното училиште „Светозар Марковиќ“ во Старо Нагоричане
• Проект за подобрување на училишната средина во основното училиште „Алија Авдовиќ“ во село Батинци во Општина Студеничани


 Më 20 Shkurt, 2020 Ambasadorja Haneda nënshkroi projekte të reja si pjesë e grant programit japonez për grante të vogla (GGP).
 Që nga viti 1996, kjo ndihmë paraqet ndihmën më të madhe të siguruar në nivel vjetor përmes grant programit japonez për grante të vogla, në shumë totale prej 527.920 EUR, me qëllim për tu ndihmuar 3 spitaleve, 3 ndërmarrjeve publike komunale, 3 shkollave fillore dhe një kopshti fëmijësh në gjashtë rajone.
 Në ceremoninë e nënshkrimit të kontratave të granteve morrën pjesë Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arbër Ademi dhe Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme Andrej Zhernovski të cilët iu drejtuan publikut, por edhe kryetarët e komunave nga  kontratat e nënshkruara më parë. 
 
Projektet e reja në kuadër të Grant programit për projekte të vogla (GGP) janë:

• Projekt për përmirësimin e kushteve të kopshtit “Majski Cvet” Manastir përmes rikonstruimit të kulmit në objektin e kopshtit “Koca Vasileva”
• Projekt për përmirësimin e mjedisit shkollor në shkollën fillore “Kirili dhe Metodij” në fshatin Kanatllarcë në komunën e Prilepit
• Projekt për përmirësimin e mjedisit shkollor në shkollën fillore “Svetozar Markoviq” në Nagoriçan të Vjetër
• Projekt për përmirësimin e mjedisit shkollor në shkollën fillore “Alija Avdoviq” në fshatin Batincë në komunën e Studeniçanit