Церемонија на примопредавање во доџото на Македонското Кендо-Иаидо Федерација / Ceremonia e dorëzimit në doxhon e Kendo Federatës Maqedonase - Iaido

2020/10/5
 На втори октомври, Амбасадорката Ханеда ја предаде кендо опремата (20 богу комплети, заштитна опрема и 40 шинаи – мечеви од бамбус) кои се донирани од Јапонската Кендо Федерација за Македонската Кендо-Иаидо Федерација. Претседателот на федерацијата, г. Кесковски ја изрази својата благодарност до Јапонската Кендо Федерација и намерите на федерацијата да се промовира кендо во континуитет во Северна Македонија.
 Ова е трета донација од Јапонската Кендо Федерација за Македонската Кендо-Иаидо Федерација.

***

 Më datë 2 tetor, Ambasadorja Haneda dorëzoi pajisjet kendo (20 kendo bogu komplete, pajisje mbrojtëse dhe 40 shinai - shpata bambu) dhuruar nga Kendo Federata Japoneze për Kendo Federatën Maqedonase - Iaido. Kryetari i Federatës, z. Keskovski shprehu mirënjohjen e tij për Kendo Federatën Japoneze dhe synimet e federatës për të promovuar Kendo në vazhdimësi në Maqedoninë e Veriut.
 Ky është donacioni i tretë nga Kendo Federata Japoneze  për Kendo Federatën Maqedonase - Iaido.