Церемонија за потпишување на размена на ноти за грант помошта „Програма за економски и социјален развој“, 2020 / Ceremonia e nënshkrimit të notave për ndihmën e grantit "Programi i Zhvillimit Ekonomik dhe Social", 2020

2020/10/7
 На 6ти октомври, Амбасадорката Ханеда потпиша и размени документи во однос на „Програмата за социјален и економски развој“ со Вицепремиерот Никола Димитров. Оваа програма ќе обезбеди 100 милиони јени за набавка на серија медицинска опрема за здравствените институции со цел да се зајакнат капацитетите на македонскиот здравствен сектор за справување со КОВИД-19. На церемонијата за потпишување, Вицепремиерот Димитров изрази благодарност до Јапонија за подготвеноста да ги поддржи здравствените институции и персоналот сеќавајќи се на претходната помош на Јапонија за време на мигрантската криза во 2015 и поплавите во 2016. Министерот за здравство Др. Филипче исто така изрази благодарност за Јапонија за великодушната помош и долгогодишната помош во здравствениот сектор вклучувајќи и авиган лекови за 100 пациенти.

***

 Me datë 6 tetor, Ambasadorja Haneda nënshkroi dhe shkëmbeu dokumentet për “Programin për zhvillim ekonomik dhe social” me Zëvendëskryeministrin Nikola Dimitrov. Programi do të sigurojë 100 milon yen për sigurimin e pajisjeve mjekësore për institucionet shëndetësore me qëllim të forcimit të kapacitetit të sektorit shëndetësor për trajtimin e COVID-19. Në ceremoninë e nënshkrimit, Zëvendëskryeministri Dimitrov shprehu mirënjohje ndaj Japonisë për gatishmërinë e saj për mbështetjen e institucioneve dhe personelit shëndetësor  duke rikujtuar ndihmën  emergjente të  Japonisë ndaj krizës së migrantëve  në vitin 2015 dhe përmbytjeve në Shkup në vitin 2016. Ministri i Shëndetësisë Dr. Filipche gjithashtu shprehu vlerësimin e tij ndaj Japonisë për ndihmën e saj bujare dhe shumëvjeçare në sektorin shëndetësor duke  përfshirë edhe sigurimin e ilaçit avigan për 100 pacientë.