Церемонија за примопредавање во основното училиште „Браќа Миладиновци“ / Ceremonia e dorëzimit në shkollën fillore "Braqa Miladinovci"

2021/2/3
 На први февруари, Заменикот Шеф на мисија на Амбасадата на Јапонија, г. Сатору Такахаши, учествуваше во завршната церемонија во основното училиште „Браќа Миладиновци“ во Добрушево, Општина Могила.
 По средбата со градоначалничката на Могила, г-а Гулевска, каде се дискутираше за понатамошна соработка, г. Такахаши присуствуваше на настанот организиран од директортката на основното училиште, г-а Соклевска.
 Со овој проект, Јапонија помогна да се обноват прозорците, вратите, покривот и обезбеди нов систем за греење и систем за дренажа кои беа неопходни за да се подобри квалитетот на образовната средина за учениците.

***

 Me datë 1 shkurt, Zëvendës Shefi i Misionit të Ambasadës së Japonisë, z. Satoru Takahashi morri pjesë në ceremoninë e dorëzimit në shkollën fillore "Braqa Miladinovci" në Dobrushevë, Komuna e Mogilës.
 Pas takimit me Kryetaren e Komunës së Mogilës, znj. Gulevska, ku u diskutua për bashkëpunimin e mëtejshëm, z. Takahashi ndoqi ngjarjen e organizuar nga drejtoresha e shkollës fillore, znj. Soklevska.
 Me këtë projekt Japonia ndihmoi në rinovimin e dritareve, dyerve dhe çative, dhe njëherit siguroi sisteme të reja të ngrohjes dhe kullimit të nevojshme për të përmirësuar cilësinë e mjedisit shkollor për nxënësit.