Потпишан грант договор за „Проект за набавка на опрема за рециклирање на медицински отпад за Универзитетска Клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје “ / Nënshkruhet kontrata e grantit për "Projektin për furnizim të pajisjes për riciklimin e mbetjeve mjekësore për Klinikën Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile - Shkup"

2021/2/5
 Денес во амбасадата се одржа првата церемонија на потпишување на договори за мали грантови од GGP програмата за „Проект за набавка на опрема за рециклирање на медицински отпад за Универзитетска Клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје “, прв за оваа година.
 Амбасадорот Савада имаше кратка средба пред церемонијата со министерот за здравство Венко Филипче на која и двајцата изразија желба за натамошно зајакнување на соработката меѓу Јапонија и Северна Македонија.
 Договорот за проектот беше потпишан помеѓу амбасадорот Савада и г-ѓа Мирјана Пехчевска Поп-Илиева, директор на Универзитетската клиника. Преку проектот, ќе се набави машина за рециклирање на медицински отпад за Универзитетската клиника, еден од клучните центри што се борат против пандемијата КОВИД 19.

***

 Sot në ambasadë u mbajt ceremonia e parë e nënshkrimit të marrëveshjeve për grante të vogla në kuadër të GGP programit për "Projektin për furnizim të pajisjes për riciklimin e mbetjeve mjekësore për Klinikën Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile - Shkup".
 Ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër para ceremonisë me Ministrin e Shëndetësisë Venko Filipçe dhe të dy shprehën gatishmëri për të forcuar më tej bashkëpunimin midis Japonisë dhe Maqedonisë së Veriut.
 Kontrata e projektit u nënshkrua midis ambasadorit Sawada dhe znj. Mirjana Pehçevska Pop-Ilieva, drejtoresha e Klinikës Universitare. Përmes projektit, do të blihet një pajisje për riciklimin e mbetjeve mjekësore për Klinikën Universitare, një nga qendrat kryesore që lufton kundër pandemisë COVID-19.