Потпишување на договор за грант „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ултразвук за Градската општа болница„ 8-ми Септември “ (GGP: Грант програмата за мали проекти за човекова безбедност)/ Nënshkruhet marrëveshja për grantin “Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit me ultrazë për Spitalin e Qytetit “8 Shtatori”” (GGP: Grant ndihmë për projekte themelore të sigurisë njerëzore)

2021/2/10
 На 8-ми февруари, во Амбасадата се одржа церемонијата за потпишување на нов проект во рамки на Грант програмата за мали проекти за човекова безбедност (GGP).
 Преку „Проектот за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ултразвук за Градската општа болница„ 8-ми Септември “ ќе биде обезбеден нов ултразвук апарат во износ од 60.985 ЕУР.
 Договорот за грант го потпишаа Амбасадорот Савада Хиронори и директорот на болницата, проф.д-р Христијан Костов.
Новата опрема, набавена со помош на овој грант, ќе овозможи да се скрати времето на чекање за пациентите, да се даде точна дијагноза во раните фази на болеста и истата соодветно да се третира, директно овозможувајќи повисок квалитет во пружените здравствените услуги.
 
 ***
 
 Më 8 shkurt, në Ambasadën e Japonisë u mbajt ceremonia e nënshkrimit për projektin e ri në kuadër të Grant programit për projekte të vogla për siguri njerëzore (GGP).
 Nëpërmjet “Projektit për përmirësimin e shërbimeve mjekësore të Spitalit të Përgjithshëm Qytetit “8 Shtatori” do të sigurohet një pajisje e re ultrazë në shumë prej 60.985 EUR.
 Marrëveshja e grantit është nënshkruar nga ambasadori Savada Hironori dhe drejtori i spitalit, prof. Dr. Hristijan Kostov.
Pajisja e re do të mundësojë që të shkurtohet koha e pritjes për pacientët, të zbulojë diagnozë të saktë në fazat e hershme të sëmundjeve dhe të mundësojë trajtim adekuat, duke ofruar cilësi më të lartë të shërbimeve mjekësore.