Потпишување на договор за грант „Проект за подобрување на итна медицинска опрема за Jавна здравствена установа Здравствен дом Скопје“ / Nënshkrimi i marrëveshjes të grantit "Projekti për përmirësimin e pajisjeve mjekësore emergjente për Institutin për shëndet publik Shtëpia e shëndetit - Shkup"

2021/2/16
 На 10-ти февруари, во Амбасадата на Јапонија се одржа церемонијата за потпишување за нов ГГП проект, а грант договорот го потпишаа Амбасадорот Савада Хиронори и директорот проф. д-р Виктор Исјановски.
 Овој проект е насочен кон подобрување на квалитетот на итните здравствени услуги преку набавка на комплети за итна помош (дефибрилатори, аспиратори, пумпи, пумпи за инфузија, спинални имобилизатори, столови за евакуација и електрокардиографи) во износ од 40.420 евра.

***

 Më 10 shkurt, në Ambasadën e Japonisë u mbajt ceremonia e nënshkrimit të GGP projektit të ri, kurse marrëveshjen e grantit e nënshkruan Ambasadori Hironori Savada dhe drejtori prof. d-r. Viktor Isjanovski.
 Projekti synon përmirësimin e cilësisë të shërbimeve shëndetësore të urgjencës përmes prokurimit të pajisjeve për ndihmën e shpejtë (defibrilatorë, aspiratorë, pompa, pompa për infuzion, imobilizues spinal, karrige evakuimi dhe elektrokardiografë) në shumë prej 40,420 EUR.