Церемонија на примопредавање во основното училиште „Гоце Делчев“ во село Долни Дисан во Општина Неготино (GGP грант програма за мали проекти и човекова безбедност) / Ceremonia e dorëzimit në shkollën fillore "Goce Delçev" në fshatin Disan i Poshtëm në Komunën e Negotinës (GGP: Grant programi për projekte të vogla për siguri njerëzore)

2021/2/17
 На 15ти февруари, Заменик Шефот на Мисија на Амбасадата на Јапонија, г. Такахаши Сатору присуствуваше на церемонија за примопредавање во основното училиште „Гоце Делчев“ во село Долни Дисан во Општина Неготино, заедно со градоначалникот на Неготино, г. Тони Делков и директорот на основното училиште „Гоце Делчев“, г. Петар Мантев. Г. Такахаши исто така учествуваше и на состанокот во кабинетот на градоначалникот каде беа разменети идеи за можности за идна соработка.
 Во рамките на овој проект проект Јапонија помогна да се инсталира целосно нов систем на греење во ова училиште, во вкупна вредност од 30.463 евра, со што значително се подобри квалитетот на образовната средина за учениците.

***

 Më 15 shkurt, zëvendës shefi i misionit në Ambasadën e Japonisë, z. Takahashi Satoru mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të GGP projektit në shkollën fillore "Goce Delçev" në fshatin Disan i Poshtëm në komunën e Negotinës. Në ceremoni ishin prezent edhe kryetari i komunës të Negotinës z. Toni Delkov dhe drejtori i shkollës fillore “Goce Delçev”, z. Petar Mantev. Gjithashtu, z. Takahashi vizitoi zyrën e kryetarit të komunës dhe diskutuan për bashkëpunim të mëtejshëm.
 Nëpërmjet të këtij projekti, Japonia ndihmoi shkollën për të instaluar një sistem të ri ngrohjeje në vlerë totale prej 30,463 EUR, me ç’rast kontribuon në përmirësimin e cilësisë të mjedisit shkollor.