Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на систем за ултразвук за ЈЗУ Општа болница Куманово“ (GGP: Грант програма за мали проекти за човекова безбедност) / Nënshkruhet marrëveshja e grantit “Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit të sistemit për ultrazë për IPSH Spitalin e përgjithshëm Kumanovë” (GGP: Grant programi për projekte të vogla për siguri njerëzore)

2021/3/3
 На 24ти февруари, во Општина Куманово се одржа церемонија за потпишување на нов проект во рамки на Грант програмата за мали проекти за човекова безбедност (GGP). На церемонијата учествуваа г. Максим Димитриевски, Градоначалникот на Куманово, Амбасадорот Савада Хиронори и Директорката на Општа болница Куманово Д-р Снежана Захариева. Амбасадорот Савада и Директорката Захариева го потпишаа грант-договорот. Преку овој проект, ќе биде инсталиран нов дигитален ултразвук апарат во вредност од 54.094 евра и има за цел да ја подобри здравствената нега во болницата, преку навременo и прецизнo дијагностицирање, со што ќе се зголеми квалитетот на здравствените услуги за пациентите.
 Амбасадорот Савада одржа состанок во кабинетот на Градоначалникот непосредно пред церемонијата, на кој разменија мислења за тековните предизвици во двете земји во однос на пандемијата КОВИД-19 и други теми.

***

 Më 24 shkurt, në Komunën e Kumanovës u mbajt ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri në kuadër të Grant programit për projekte të vogla për siguri njerëzore (GGP). Pjesëmarrës në ceremoni ishin z. Maksim Dimitrievski, Kryetar i Komunës së Kumanovës, Ambasadori Hironori Savada dhe Drejtoresha e Spitalit të përgjithsëm të Kumanovës, d-r. Snezhana Zaharieva. Marrëveshjen e grantit e nënshkruan Ambasadori Savada dhe Drejtoresha Zaharieva. Përmes këtij projekti do të sigurohet aparat ultrazë dixhital i ri në vlerë prej 54.094 euro, me qëllim që të mundësohet kujdes mjekësor i cilësisë së lartë, përmes diagnostikimit më të shpejtë dhe më të saktë për nevojat e pacientëve, me çrast do të rritet cilësia e shërbimeve mjekësore për pacinetët e spitalit. 
 Ambasadori Savada realizoi takim në kabinetin e Kryetarit të Komunës para ceremonisë, me çrast shkëmbyen mendime për sfidat me të cilat ballafaqohen të dyja vendet gjatë pandemisë COVID-19.