Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Гевгелија“ (GGP: Грант програма за мали проекти за човекова безбедност)/ Nënshkruhet marrëveshja e grantit „Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit të radiografit për IPSH Spitalin e përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar Gjevgjeli“ (GGP: Grant programi për projekte të vogla për siguri njerëzore)

2021/3/17
На 12ти март, во Општина Гевгелија се одржа церемонија за потпишување на нов проект во рамки на Грант програмата за мали проекти за човекова безбедност (ГГП). На церемонијата учествуваа г. Сашо Поцков, Градоначалникот на Гевгелија, Амбасадорот Савада Хиронори и Директорот на Општа Болница Гевгелија Д-р Митко Крџев. Амбасадорот Савада и Директорот Крџев го потпишаа грант-договорот. Преку овој проект ќе биде инсталиран нов дигитален рентген апарат во вредност од 60.698 евра и има за цел да го подобри квалитетот на дијагностичката радиологија во болницата и да придонесе за подобрување на ефективноста и безбедноста на здравствените услуги.
 Амбасадорот Савада одржа состанок во кабинетот на Градоначалникот непосредно пред церемонијата. Тие на состанокот ја потврдија досегашната соработка, која вклучува набавка на специјализирано возило за управување со комуналниот отпад, обнова на основно училиште и се согласија да продолжат да го зајакнуваат своето пријателство и во иднина.

Më 12 mars, në Komunën e Gjevgjelisë u mbajt ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri në kuadër të Grant programit për projekte të vogla për siguri njerëzore (GGP). Pjesëmarrës në ceremoni ishin Kryetari i Komunës së Gjevgjelisë, z. Sasho Pockov, Ambasadori Savada Hironori dhe Drejtori i Spitalit të përgjithshëm – Gjevgjeli, Dr. Mitko Krxhev. Marrëveshjen e grantit e kanë nënshkruar Ambasadori Savada dhe Drejtori Krxhov. Përmes këtij projekti do të instalohet radiograf i ri dixhital në vlerë prej 60,698 euro që synon të përmirësojë cilësinë e radiologjisë diagnostike në spital dhe të kontribojë në përmirësimin e efektivitetit dhe sigurisë së shërbimeve mjekësore.
Para fillimit të ngjarjes, Ambasadori Savada realizoi takim në Kabinetin e Kryetarit të Komunës, me çrast diskutuan për bashkëpunimin e deritanishëm i cili përfshin furnizimin e automjetit të specijalizuar për menaxhimin e mbeturinave dhe rikonstruimin e shkollës fillore. Gjitashtu, në takim ranë dakord për vazhdimin e bashkëpunimit edhe në të ardhmen.