Церемонија на примопредавање за јавното комунално претпријатие „Клепа“ во Општина Градско / Ceremonia e dorëzimit të projektit për Ndërmarrjen Publike Komunale “Klepa” në Komunën e Gradskos / Handover Ceremony for the Public Utility Company “Klepa” in Municipality of Gradsko

2021/5/10
 На 7ми мај, Заменик Шефот на Мисија на Амбасадата на Јапонија, г. Такахаши Сатору присуствуваше на церемонијата затворање на проектот за јавното комунално претпријатие „Клепа“ во Општина Градско, заедно со градоначалникот на Градско, г. Роберт Бешовски и директорот на јавното комунално претпријатие „Клепа“, г. Златко Арсов. Г. Такахаши исто така учествуваше и на состанокот во кабинетот на градоначалникот каде беа разменети идеи за можности за соработка и во иднина.
 Во рамките на овој проект проект Јапонија помогна општината да ги подобри фундаменталните јавни сервиси за граѓаните преку набавка на нов трактор со дополнителна механизација во вкупна вредност од 40.178 евра, за одлагање на  отпад, води и канализација, како и одржување на улиците и патиштата.

***

 Më 7 maj, Zëvendës Shefi i Misionit pranë Ambasadës së Japonisë, Z. Takahashi Satoru mori pjesë në ceremoninë e  dorëzimit të projektit për Ndërmarrjen Publike "Klepa" në Komunën e Gradskos në kuadër të Grant programit për projekte të vogla për siguri njerëzore (GGP). Pjesëmarrës në ceremoni ishin edhe kryetari i Komunës së Gradskos z. Robert Beshovski dhe drejtori i Ndërmarrjes Publike Komunale "Klepa", Z. Zlatko Arsov. Gjithashtu, Z. Takahashi vizitoi zyrën e kryetarit të Komunës me ç’rast diskutuan për mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen.
 Me këtë projekt, Japonia ndihmoi Komunën për të përmirësuar shërbimet themelore publike përmes blerjes së një traktori shumë funksional për mbledhjen e mbeturinave, menaxhimin e ujit dhe kanalizimit dhe mirëmbajtjen e rrugëve në vlerë totale prej 40,178 EUR.

***
 On May 7th, Deputy Chief of Mission of the Embassy of Japan, Mr. Takahashi Satoru attended a GGP handover ceremony for the Public Utility Company “Klepa” in Municipality of Gradsko, together with the Mayor of Gradsko Mr. Robert Beshovski and the Director of the Public Utility Company “Klepa”, Mr. Zlatko Arsov. Mr. Takahashi also visited the office of the Mayor and discussed possibilities for collaboration in the future.
 With this project, Japan helped the municipality to improve the fundamental public services through purchase of a multi-purpose tractor for waste collection, water and sewage management, and street maintenance in the total value 40.178 EUR.