Церемонија на примопредавање во Општина Пробиштип /Ceremonia e Dorëzimit në Komunën e Probishtipit/ Handover Ceremony in Municipality of Probishtip

2021/7/22
 На 21-ви јули, г. Такахаши Сатору, вршител на должност в.д. на Амбасадата на Јапонија, присуствуваше на завршна церемонијата во Општина Пробиштип, заедно со г. Драган Анастасов, градоначалникот на Пробиштип, и г. Драган Ристовски, директорот на јавното комунално претпријатие „Никола Карев“. Г. Такахаши исто така оствари средба со градоначалникот Анастасов каде се дискутираа идеи за нови можности за соработка во иднина.
 Во рамките на овој проект Јапонија обезбеди ново комунално возило за одлагање на отпад во вкупна вредност од 60.890 евра за општина Пробиштип.

***

 Më 21 korrik, z. Takahashi Satoru, i ngarkuar me punë në mes të Ambasadës së Japonisë, mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të GGP në Komunën e Probishtipit, së bashku me z. Dragan Anastasov, kryetarin e komunës së Probishtipit dhe z. Dragan Ristovski, drejtor të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike "Nikola Karev". Z. Takahashi dhe Kryetari Anastasov diskutuan për mundësi të reja bashkëpunimi për të ardhmen.
 Me këtë projekt, Japonia siguroi një automjet të ri për menaxhimin e mbeturinave me vlerë të përgjithshme prej 60.890 EUR për komunën.

***

 On 21st July, Mr. Takahashi Satoru, charge d’Affaires at interim of the Embassy of Japan, attended the GGP handover ceremony in Municipality of Probishtip, together with Mr. Dragan Anastasov, the Mayor of Probishtip and Mr. Dragan Ristovski, the Director of the Public Utility Company “Nikola Karev”. Mr. Takahashi and the Mayor Anastasov discussed new cooperation opportunities for the future.
 With this project, Japan provided a new waste management vehicle with the total value of 60.890 EUR to the municipality.