Церемонија на примопредавање на проект во Општина Маврово Ростуше/ Ceremonia e Dorëzimit në Komunën e Mavrovës Rostushë/ Handover Ceremony in Municipality of Mavrovo Rostushe

2021/8/10
 На 9 -ти август, амбасадорот Савада присуствуваше на церемонијата за примопредавање на проект во рамките на програмата Програмата за мали грантови за основни потреби и човекова безбедност во Општина Маврово Ростуше, заедно со г -дин Медат Куртовски, градоначалникот на Маврово Ростуше и г -ѓа Дијана Давидовски, директор на Јавното комунално претпријатие.
 Амбасадорот Савада и градоначалникот Куртовски разговараа за можностите за социјален и економски развој на регионот и идните перспективи за соработка.
 Со овој проект, Јапонија помогна да и се обезбеди на општината ново возило за комунален отпад во вкупна вредност од 67,807 евра.

***

 Më 9 gusht, ambasadori Sawada mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të GGP në Komunën e Mavrovës Rostushë, së bashku me z. Medat Kurtovski, kryetarin e Mavrovës Rostushe dhe znj. Dijana Davidovski, drejtoreshën e ndërmarrjes publike komunale.
 Ambasadori Sawada dhe kryetari Kurtovski diskutuan mundësitë e zhvillimit social dhe ekonomik të rajonit dhe perspektivat e bashkëpunimit në të ardhmen.
 Me këtë projekt, Japonia ndihmoi komunën në sigurimin e një automjet të ri për menaxhimin e mbeturinave në vlerë të përgjithshme prej 67,807 EUR.

***

 On 9th August, Ambassador  Sawada attended the GGP handover ceremony in Municipality of Mavrovo Rostushe, together with Mr. Medat Kurtovski, the Mayor of Mavrovo Rostushe and Ms. Dijana Davidovski, the Director of the Public Utility Company.
 Ambassador Sawada and the Mayor Kurtovski discussed the social and economic development opportunities of the region and future collaboration prospects.
 With this project, Japan helped providing the municipality with a new waste management vehicle in the total value of 67,807 EUR.