Церемонија на примопредавање на проект во градинката Мајски Цвет, општина Битола/ Ceremonia Dorëzimit në Kopshtin Majski Cvet, Komuna Manastir/Bitola/ Handover Ceremony in Majski Cvet Kindergaten, Municipality of Bitola

2021/8/24
 На 23 -ти август, амбасадорот Савада присуствуваше на церемонијата на затварање на проектот за реновирање на градинката Мајски цвет, објект Коца Василева во општината Битола, заедно со г -ѓа Наташа Петровска, градоначалник на Битола и г -ѓа Снежана Тодоровска, директор на градинката Мајски Цвет.
 Церемонијата беше проследена со кратка претстава и изложба на цртежи од децата од градинката Мајски Цвет.
 Амбасадорот Савада и градоначалничката Петровска разговараа за можностите за социјален и економски развој на регионот и идните перспективи за соработка.
 Со овој проект, Јапонија го реновираше покривот и фасадата на еден од објектите на градинката Мајски Цвет, објектот Коца Василева. Вкупната вредност на проектот е 67.548 евра.

***

 Më 23 gusht, Ambasadori Sawada mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të GGP për projektin për rinovimin e Kopshtit të Majskit Cvet në Komunën e Manastirit, së bashku me Znj. Natasha Petrovska, Kryetare e Manastirit dhe Znj. Snezana Todorovska, Drejtoreshë e kopshtit Majski Cvet.
 Ceremonia u pasua nga një shfaqje e shkurtër dhe ekspozitë e vizatimeve nga fëmijët që ndiqnin kopshtin Majski Cvet.
 Ambasadori Sawada dhe Kryetarja Petrovska diskutuan mundësitë e zhvillimit social dhe ekonomik të rajonit dhe perspektivat e bashkëpunimit në të ardhmen.
 Me këtë projekt, Japonia rinovoi çatinë dhe fasadën e njërit prej objekteve të kopshtit Majski Cvet, objektit Koca Vasileva. Vlera e përgjithshme e projektit është 67,548 EUR.

***

 On 23rd August , Ambassador Sawada attended the GGP handover ceremony  for the project for refurbishment of Kindergarten Majski Cvet in Municipality of Bitola, together with Ms. Natasha Petrovska, the Mayor of Bitola and Ms. Snezana Todorovska, the Director of the kindergarten Majski Cvet.
 The ceremony was followed by a short performance and exhibition of drawings by the children attending Majski Cvet kindergarten.
 Ambassador Sawada and the Mayor Petrovska discussed the social and economic development opportunities of the region and future collaboration prospects.
 With this project, Japan renovated the roof and the façade of one of the objects of Majski Cvet kindergarden, object Koca Vasileva. The total value of the project is 67,548 EUR.