Амбасадорот Савада во посета на хидросистемот Злетовица/ Ambasadori Savada viziton hidrocentralin e Zletovicës/ Ambassador Sawada visits Zletovica hydropower plant

2021/9/17
 На 15ти септември, Амбасадорот Савада присуствуваше на настан по повод тестирање на прeчистителната станица во Штип, која е дел од мултифукционалниот капитален проект – Хидроцентрала Злетовица.
 Повеќенаменската брана изградена од проектот за подобрување на употреба на водата од сливот на Злетовица, е првиот Јапонски заем од  официјална развојна помош на Јапонија (ODA) за Македонија.  Како дополнување на браната, со проектот се изградија станици за пренос и дистрибуција на вода за пиење, но и вода за земјоделски и индустриски потреби за источниот дел на Македонија, во кој има хроничен застој на вода. Овој проект се градеше 10 години, од 2003 г. до 2013 г. и за проектот, Јапонија обезбеди 9,689 милијарди јени.
 Владата на Словенија го надополни проектот и на настанот присуствуваше и Амбасадорот на Словенија, Н.Е. г. Милан Предан, г. Џиро Такеичи, Главен претставник на ЏАЈКА Балкан и претставници на Владата, Претседателот на Влада г. Зоран Заев, Заменик Преседател на Влада задолжен за Економски прашања и инвестиции, г. Фатмир Битики, Министерот за транспорт и врски, г. Благој Бочварски и градоначалникот на Штип, г. Сашко Николов.

***

 Më 15 shtator, Ambasadori Savada mori pjesë në ngjarjen e fillimit të testimit të uzinës së pastrimit në Shtip si pjesë e një projekti kapital shumëfunksional - Hidro Sistemi Zletovica.
 Diga shumëfunksionale e ndërtuar nga Projekti i përmirësimit të përdorimit të ujërave në pellgun e Zletovicës është projekti i parë japonez i huasë ODA për Maqedoninë, përveç digës, projekti ndërtoi objekte të marrjes dhe transportit të ujit për të furnizuar me ujë të pijshëm, bujqësor dhe industrial në pjesën lindore të Maqedonisë, e cila vuan nga mungesa kronike e ujit. Ky projekt kreu punë ndërtimore për një periudhë 10 vjeçare, nga 2003 në 2013 dhe Japonia siguroi 9.689 miliardë yen.
 Qeveria e Sllovenisë ka kontribuar shtesë në projekt dhe në këtë ngjarje morën pjesë Ambasadori i Sllovenisë, z. Milan Predan, z. Jiro Takeichi, Përfaqësuesi Kryesor i zyrës së JICA-s për Ballkanin, si dhe përfaqësues nga Qeveria, Kryeministri, z. Zoran Zaev, Zëvendëskryeministër përgjegjës për Çështjet Ekonomike, Koordinimin e Sektorëve Ekonomik dhe Investimeve Fatmir Bytyqi; ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçvarski dhe kryetari i Shtipit Sashko Nikolov.

***

 On September 15th, Ambassador Sawada has attended the event to launch the testing of the purification plant in Shtip as part of a multifunctional capital project – the Hydro System Zletovica.
 The multipurpose dam constructed by the Zletovica Basin Water Utilization Improvement Project is the first Japanese ODA loan project for Macedonia and in addition to the dam, the project constructed water intake and conveyance facilities to supply drinking, agricultural and industrial water to the eastern part of Macedonia, which suffers from chronic water shortages. This project performed construction work over a period of 10 years, from 2003 to 2013 and Japan provided 9.689 billion yen.
 The Government of Slovenia has contributed additionally to the project and the event was attended by the Ambassador of Slovenia, H.E Milan Predan, Mr. Jiro Takeichi, Chief Representative of JICA Balkan Office as well as representatives from the Government, Prime Minister, Mr. Zoran Zaev, Vice-Prime Minister in charge of Economic Issues, Coordination of Economic Sectors and Investments Fatmir Bitiki; the Minister of Transport and Communications Blagoj Bochvarski and the Mayor of Shtip Sashko Nikolov.