Примопредавање на Културен грант за Националната Опера и балет/ Ceremonia e dorëzimit të Grantit Kulturor për Operën dhe Baletin Kombëtar/ Handover ceremony for the Cultural Grant for National Opera and Ballet

2021/10/1
 На 20ти септември, 2021 г. Амбасадорот Савада, заедно со г. Такеичи, Главен претставник на ЏАЈКА Балкан, Заменикот Претседател на Влада, Н.Е. Димитров, Министерката за култура, Н.Е Стефоска и Директорот на Националната Опера и Балет, г. Ристов, одржаа прес конференција по повод успешната реализација на културниот грант од ЏАЈКА.
 Проектот „Подобрување на музичките инструменти и опрема за озвучување и осветлување за Националната Опера и балет“, целосно поддржан од ЏАЈКА во износ од 79.800.000 јени или 663.000 евра ја опреми Националната Опера и балет пред почетокот на новата сезона. Покрај опремата за осветлување и озвучување, пултови и столици за музичарите, Националната Опера и балет доби и харфа, контрабасови, виолини, вибрафони, ксилофони, конги, гонг, маракас, глокеншпил, том том и други удирачки комплети.
 Ова е втор јапонски културен грант за Северна Македонија. Првата помош во 2001 година беше наменета за подобрување на музичките инструменти во Македонската Филхармонија.
 На 30ти септември, Амбасадорот Савада со својата сопруга ја проследија првата изведба откако е реализиран проектот, италијанската опера „Палјачи“.

***

 Më 20 Shtator 2021, Ambasadori Sawada, së bashku me z. Takeichi, Përfaqësuesi Kryesor i zyrës së JICA Ballkanike, Zëvendëskryeministri z. Dimitrov, Ministri i Kulturës z. Stefoska dhe Drejtori i Operës dhe Baletit Kombëtar, z. Ristov mbajtën një konferencë për shtyp me rastin e përfundimit me sukses të Grantit Kulturor të JICA -s.
 Projekti "Përmirësimi i instrumenteve muzikorë, pajisjeve të zërimit dhe ndriçimit për Operën dhe Baletin Kombëtar" i mbështetur plotësisht nga JICA në vlerë totale prej 79,800,000 YEN ose afërsisht 663,000 EUR ka pajisur Operën dhe Baletin Kombëtar para fillimit të sezonit të ri. Përveç pajisjeve të zërimit dhe ndriçimit, stendat dhe karriget muzikore, Opera dhe Baleti Kombëtar morën qeste, kontrabas, violina, vibrafon, ksilofon, konga, bongo, një gong, marakas, glockenspiel, set tom tom dhe komplete të tjera goditjeje.
 Kjo është ndihma e dytë japoneze e grantit kulturor për Maqedoninë e Veriut. Ndihma e parë ishte në 2001 për përmirësimin e instrumenteve muzikorë për Orkestrën Filarmonike të Maqedonisë.
 Më 30 shtator, Ambasadori Savada dhe bashkëshortja e tij ndoqën shfaqjen e parë të operës pas grantit (opera italiane "The Clown").

***

 On 20th September, 2021, Ambassador Sawada, together with Mr. Takeichi, the Chief Representative of JICA Balkan office, Deputy Prime Minister Mr. Dimitrov, the Minister of Culture Ms. Stefoska and the Director of the National Opera and Ballet, Mr. Ristov held a press conference on the occasion of the successful completion of JICA’s Cultural Grant.
 The project “Improvement of the musical instruments, sound and lighting equipment for the National Opera and ballet” fully supported by JICA in total amount of 79,800,000 YEN or approximately 663,000 EUR has equipped the National Opera and Ballet before the start of the new season. Beside the sound and lighting equipment, the musical stands and chairs, the National Opera and Ballet received harp, contrabasses, violins, vibraphone, xylophone, congas, bongos, a gong, maracas, glockenspiel, tom tom set and other percussion sets.
 This is the second Japanese Cultural Grant Assistance to North Macedonia. The first assistance was in 2001 for improvement of the musical instruments for the Macedonian Philharmonic Orchestra.
 
 On 30th September, Ambassador Sawada and his wife watched the first opera performance after the grant (Italian opera "The Clown").