Потпишување на грант договор за „Проект за обезбедување на Општина Брвеница со комунално возило”/ Nënshkrimi i Grant Kontratës “Projekti për furnizimin e Komunës së Bërvenicës me automjet për menaxhimin e mbeturinave”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Providing Municipality of Brvenica with Waste Management Vehicle”

2021/12/3
 На 3ти декември, Н.Е. Амбасадорот Хиронори Савада учествуваше на церемонија за потпишување на проект во Општина Брвеница, заедно со Градоначалникот на Брвеница г. Јовица Илиевски и директорот на Општинското јавно претпријатие „Вардар“, г. Мирослав Андриески.
 Амбасадорот Савада и градоначалникот Илиевски го потпишаа вториот грант договор за 2021 година за „Проект за обезбедување на Општина Брвеница со комунално возило”.
 Преку овој проект Јапонија ќе обезбеди ново комунално возило за општината во износ од 67.026 евра.

***

 Më 3 dhjetor, SH.T. Ambasadori i Japonisë, z. Hironori Savada, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës së projektit të ri GGP në Komunën e Bërvenicës, së bashku me kryetarin e komunës së Bërvenicës z. Jovica Ilievski dhe drejtorin e Ndërmarrjes Publike Komunale “Vardar”, z. Miroslav Andrieski.
 Ambasadori Savada Hironori dhe kryetari Ilievski nënshkruan kontratën e dytë të grantit për vitin 2021 për Projektin për furnzimin e Komunës së Bërvenicës me automjet për menaxhimin e mbeturinave.
 Me anë të këtij projekti, Japonia do t'i sigurojë komunës automjet të ri për menaxhimin e mbeturinave, me vlerë totale prej 67.026 euro.

***

 On December 3rd, Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a GGP Signing Ceremony in Municipality of Brvenica, together with the Mayor of Brvenica Mr. Jovica Ilievski and the Director of the Municipal Communal Enterprise “Vardar”, Mr. Miroslav Andrieski.
 Ambassador Sawada and the Mayor Ilievski signed 2021’s second Grant Contract for the Project for Providing Municipality of Brvenica with Waste Management Vehicle.
 With this project, Japan will provide the municipality with a new waste management vehicle in the total value of 67.026 EUR.