Церемонија за комплетирање на Проектот за подобрување на училишната средина во основното училиште „Кирил и Методиј“ во селото Канатларци во Општина Прилеп/ Ceremonia e përfundimit të projektit - “Projekti për Përmirësimin e Ambientit Mësimor në Shkollën Fillore “Kiril dhe Metodij” në fshatin Kanatlarci të Komunës së Prilepit”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of the Learning Environment in the Primary School “Kiril and Metodij” in Village Kanatlarci in Municipality Prilep”

2021/12/10
 На 7-ми декември, Амбасадорот на Јапонија, г. Хиронори Савада, учествуваше на церемонија за комплетирање на GGP-проект во Општина Прилеп, заедно со Градоначалникот на Прилеп г. Борче Јовчески и директорот на основното училиште „Кирил и Методиј“ г. Бајрам Јусуфоски. Амбасадорот Савада и градоначалникот разговараа за можностите за идна соработка.
 Амбасадорот Савада го посети училиштето „Кирил и Методиј“ во село Канатларци, каде беше пречекан од страна на учениците и учителите со приредба во знак на благодарност за донацијата од Јапонија.
 Со овој проект, Јапонија овозможи училиштето да биде обновено со нови врати, прозорци, да се реконструираат училниците и да се изгради целосно нов дренажен систем, во вкупен износ од 57.365 евра.

***

 Më 7 dhjetor, Sh.T. Ambasadori i Japonisë, z. Hironori Savada, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të projektit GGP në Komunën e Prilepit, së bashku me Kryetarin e Komunës së Prilepit z. Borçe Jovçeski dhe drejtorin e shkollës fillore “Kiril dhe Metodij”, z. Bajram Jusufoski.
 Ambasadori Savada dhe Kryetari i Komunës diskutuan mundësitë e reja bashkëpunimi për në të ardhmen. Ambasadori Savada gjithashtu vizitoi edhe shkollën fillore në fshatin Kanatlarci ku u mirëprit nga nxënësit dhe mësimdhënësit me një performancë shkollore në shenjë mirënjohjeje për donacionin e dhuruar nga Japonia.
 Me anë të këtij projekti, Japonia ka mundësuar që shkolla të rinovohet me dyer, dritare të reja, rinovim të klasave dhe një sistem krejtësisht të ri kullimi, në vlerë të përgjithshme prej 57.365 euro.

***

 On December 7th, Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended the GGP Handover Ceremony in Municipality Prilep, together with the Mayor of Prilep Mr. Borche Jovcheski and the Director of Primary School “Kiril and Metodij”, Mr. Bajram Jusufoski. Ambassador Sawada and the Mayor discussed new opportunities for future cooperation.
 Ambassador Sawada also visited the school in village Kanatlarci where he was welcomed by the students and the teachers with a school performance as a sign of gratitude for the donation from Japan.
 With this project, Japan has provided the school with new carpentry, doors, windows, refurbishment of classrooms and a completely new drainage system, in the total value of 57.365 EUR.