Потпишување на грант договор за „Проект за обезбедување на Општина Босилово со комунално возило”/ Ceremonia e nënshkrimit të grant kontratës “Projekti për furnizimin e Komunës së Bosilovës me automjet për menaxhimin e mbeturinave”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Providing Municipality of Bosilovo with Waste Management Vehicle”

2021/12/15
 На 13-ти декември, Амбасадорот Хиронори Савада учествуваше на церемонија за потпишување на проект во Општина Босилово, заедно со Градоначалникот на Босилово г. Ристо Манчев и директорот на Општинското претпријатие за комунални дејности „Огражден“, г-а Митра Зафирова. Амбасадорот Савада и градоначалникот Манчев го потпишаа грант договорот за „Проект за обезбедување на Општина Босилово со комунално возило”.
 Преку овој проект Јапонија ќе обезбеди ново комунално возило за општината во износ од 67.820 евра.

***

 Më 13 dhjetor, Ambasadori i Japonisë, z. Hironori Savada, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës së projektit të ri GGP në Komunën e Bosilovës, së bashku me kryetarin e Komunës së Bosilovës z. Risto Mançev dhe drejtoreshën e Ndërmarrjes Publike Komunale “Ograzhden”, znj. Mitra Zafirova. Ambasadori Savada dhe kryetari Mançev nënshkruan grant kontratën për “Projektin për furnizimin e Komunës së Bosilovës me automjet për menaxhimin e mbeturinave”.
 Me anë të këtij projekti, Japonia do t'i sigurojë komunës automjet të ri për menaxhimin e mbeturinave, me vlerë totale prej 67.820 euro.

***

 On December 13th, Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a GGP Signing Ceremony in Municipality of Bosilovo, together with the Mayor of Bosilovo Mr. Risto Manchev and the Director of the Public Communal Enterprise “Ograzhden”, Ms. Mitra Zafirova. Ambassador Sawada and the Mayor signed the Grant Contract for The Project for Providing Municipality of Bosilovo with Waste Management Vehicle.
 With this project, Japan will provide the municipality with a new waste management vehicle in the total value of 67.820 EUR.