Потпишување на грант договор за „Проект за реконструкција на објектите на Основното училиште „Д-р Владимир Полежиноски“ во Кичево”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për rindërtimin e objekteve të Shkollës fillore “Dr. Vlladimir Polezhinoski” në Kërçovë/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Reconstruction of the Physical Facilities of the Primary School “Dr. Vladimir Polezhinoski” in Kichevo”

2022/2/16
 На 15ти февруари, Амбасадорот на Јапонија, г. Хиронори Савада учествуваше на церемонијата за потпишување на проект во Општина Кичево, заедно со градоначалникот г. Фатмир Дехари и директорот на основното училиште „Д-р. Владимир Полежиноски“, г. Горан Карафилоски.
Амбасадорот Савада и директорот го потпишаа грант договорот за реконструкција на училиштето „Д-р. Владимир Полежиноски“ во Кичево. По потпишувањето, Амбасадорот Савада го посети училиштето заедно со градоначалникот г. Дехари каде директорот г. Карафиловски му ја презентираше моменталната состојба.
 Со овој проект, Јапонија ќе обезбеди нови прозори, врати и тоалети за училиштето во вредност од 80.593 ЕУР.
 
***
 
 Më 15 shkurt, Sh.T. Ambasadori i Japonisë, Z. Hironori Savada, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës së projektit GGP në Komunën e Kërçovës, së bashku me kryetarin e Komunës së Kërçovës Z. Fatmir Dehari dhe drejtorin e Shkollës fillore “Dr. Vlladimir Polezhinoski” në Kërçovë Z. Goran Karafiloski.
Ambasadori Savada dhe drejtori nënshkruan Grant Kontratën “Projekti për rindërtimin e objekteve të Shkollës fillore “Dr. Vlladimir Polezhinoski”, në Kërçovë. Pas nënshkrimit, Ambasadori Savada vizitoi shkollën me kryetarin e Komunës Z.Dehari ku dhe u njoftua me gjendjen aktuale në shkollë nga drejtori Z. Karafiloski.
 Me anë të këtij projekti, Japonia do t’i sigurojë shkollës dritare, dyer dhe nevoja higjienike të reja, në vlerë prej 80.593 euro.
 
***
 
 On February 15th, Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended the GGP Signing Ceremony in Municipality of Kichevo, together with the Mayor of Kichevo Mr. Fatmir Dehari and the Director of the Primary School “Dr. Vladimir Polezhinoski” in Kichevo, Mr. Goran Karafiloski. Ambassador Sawada and the Director signed the Grant Contract for The Project for Reconstruction of the Physical Facilities of the Primary School “Dr. Vladimir Polezhinoski” in Kichevo. After the signing, Ambassador Sawada visited the school with Mayor Mr. Dehali and was briefed on the current situation by Director Mr. Karafiloski.
 With this project, Japan will provide the school with new windows, doors and toilets, in the total value of 80.593 EUR.