Потпишување на грант договор за „Проект за реконструкција на покривот на Основното училиште „Блаже Конески“ - Велес”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për rindërtimin e kulmit të Shkollës fillore “Bllazhe Koneski” – Veles”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Reconstruction of the Roof of the Primary School Blazhe Koneski - Veles”

2022/2/21
 На 21-ви февруари, Н.Е. Амбасадорот Хиронори Савада ја посети општина Велес, со цел да потпише договор за нов проект со Основното училиште „Блаже Конески“, финансиран од jапонската програма GGP.
 Амбасадорот се сретна со градоначалникот на Велес, г. Марко Колев и директорот на Општинското основно училиште „Блаже Конески“ - Велес, господин Јованче Манасков.
 Амбасадорот Савада и директорот Манасков го потпишаа грант договорот за „Проект за реконструкција на покривот на Основното училиште „Блаже Конески“ - Велес”.
 Ова не е прва поддршка што Јапонија и’ ја нуди на општината. И претходно, Јапонија му помогна на Велес со реновирање на училишта, донации за здравствениот дом и болницата, а исто така донираше за противпожарната служба. Преку овој проект Јапонија ќе обезбеди реконструкција на покривот на училиштето во износ од 71.712 евра.
 По потпишувањето, Амбасадорот Савада го посети училиштето, заедно со градоначалникот г. Колев, кадешто му беше објаснета моменталната ситуација од страна на директорот г. Манасков и беше топло пречекан од учениците.
 
***

 Më 21 shkurt, Sh.T. Ambasadori i Japonisë, z. Hironori Savada, vizitoi Komunën e Velesit, qëllimi i të cilit ishte nënshkrimi i një projekti të ri me Shkollën fillore “Bllazhe Koneski”, e financuar nga programi japonez GGP.
 Para nënshkrimit, Ambasadori realizoi takim me kryetarin e Komunës së Velesit z. Marko Kolev, dhe drejtorin e Shkollës fillore komunale “Bllazhe Koneski” - Veles, z. Jovançe Manaskov.
 Ambasadori Savada dhe drejtori Manaskov nënshkruan marrëveshjen e grantit për "Projekti për rindërtimin e kulmit të Shkollës fillore "Bllaze Koneski "- Veles.
Kjo nuk është hera e parë që Japonia i ofron mbështetje bashkisë.
 Më parë, Japonia ka ndihmuar qytetin e Velesit me rinovimin e shkollave, donacione për qendrën shëndetësore dhe spitalin, si dhe ka ofruar donacion për shërbimin e zjarrfikësve.
 Me anë të këtij projekti, Japonia do të sigurojë rindërtimin e kulmit të shkollës në vlerë prej 71.712 euro.
Pas nënshkrimit, Ambasadori Savada vizitoi shkollën me kryetarin e Komunës, ku dhe u njoftua me situatën e tanishme nga drejtori i shkollës z. Manaskov dhe iu bë një mirëpritje e ngrohtë nga fëmijët.
 
***
 
 On February 21st, Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada visited the Municipality of Veles to sign a new project with the Primary School Blazhe Koneski, part of the Grant Assistance for the Grassroots and Human Security Project, GGP.
 Prior to the signing ceremony, the Ambassador had a meeting with the Mayor of Veles, Mr. Marko Kolev and the director of the municipal Primary School Blazhe Koneski - Veles, Mr. Jovanche Manaskov.
 This is not the first support Japan has offered to the municipality. Previously, Japan helped Veles with school refurbishments, donations to the health center and the hospital, and as well extended a donation to the fire department. This year, Japan will help the school with the roof reconstruction in the total value of 71.712 EUR. 
 After the signing, Ambassador Sawada visited the school with Mayor Mr. Kolev, where he was briefed on the current situation by Director Mr. Manaskov and given a warm welcome by the children.