Потпишување на грант договор за „ Проект за набавка на мобилен рентген апарат на ЈЗУ Клиничка болница Штип”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për përmirësimin e mjedisit mjekësor përmes sigurimit të aparatit të mbartshëm me rreze X për Spitalin e Përgjithshëm në Shtip”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Improvement of the Medical Environment through Procurement of Portable X-ray Machine for the PHI General Hospital Shtip”

2022/2/24
 На 23-ти февруари, Амбасадорот на Јапонија Хиронори Савада учествуваше на церемонија за за потпишување на проект во Општинa Штип, заедно со Градоначалникот на Штип, г. Иван Јорданов и директорот на Клиничка болница Штип, д-р Ален Георијев. Амбасадорот Савада и директорот го потпишаа грант договорот за „Проект за набавка на мобилен рентген апарат на ЈЗУ Клиничка болница Штип”.
 Преку овој проект Јапонија ќе обезбеди нов мобилен рентген апарат на болницата во износ од 50.822 евра.
 
***
 
 Më 10 shkurt, Ambasadori i Japonisë z. Hironori Savada mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës së projektit GGP në Komunën e Shtipit, së bashku me kryetarin e Komunës së Shtipit z. Ivan Jordanov dhe drejtorin e Spitalit të Përgjitshëm Shtip, Dr. Alen Georgijev.
Ambasadori Savada dhe drejtori nënshkruan grant kontratën të vitit 2021 për “Projekti për përmirësimin e mjedisit mjekësor përmes sigurimit të aparatit të mbartshëm me rreze x për Spitalin e Përgjithshëm në Shtip”.
 Me anë të këtij projekti, Japonia do t'i sigurojë spitalit një aparat të ri të mbartshëm me rreze X për Repartin Infektiv, në vlerë të përgjithshme prej 50.822 euro.
 
***
 
 On February 23rd, Ambassador of Japan Hironori Sawada attended a GGP Signing Ceremony in Municipality of Shtip, together with the Mayor of Shtip Mr. Ivan Jordanov and the Director of General Hospital Shtip, Dr. Alen Georgijev. Ambassador Sawada and the Director signed 2021’s Grant Contract for The Project for Improvement of the Medical Environment through Procurement of Portable X-ray Machine for the PHI General Hospital Shtip.
 With this project, Japan will provide the hospital with a new portable x-ray machine in the total value of 50.822 EUR.