Потпишување на грант договор за „Проект за набавка на ултразвучен систем за Јавна здравствена установа Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për sigurimin e sistemit të ultrazërit për Institucionin shëndetësor publik, Spitali Klinik “Dr. Trifun Panovski”- “Manastir”/ GGP Signing Ceremony for “The Project for Procurement of Ultrasound System for the Public Health Institution Clinical Hospital "Dr. Trifun Panovski" Bitola”

2022/3/3
 На 2ри март,  Амбасадорот на Јапонија Хиронори Савада учествуваше на церемонија за потпишување на проект во Општинa Битола, заедно со Градоначалникот на Битола, д-р Тони Коњановски и директорката на Клиничка болница Битола, д-р Билјана Гагачовска. Амбасадорот Савада и директорката го потпишаа грант договорот за „Проект за набавка на ултразвучен систем за Јавна здравствена установа Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола ”.
 Преку овој проект Јапонија ќе обезбеди нов ехо апарат на болницата во износ од 52.779 евра.
 
***
 
 Më 2 mars, Ambasadori i Japonisë z. Hironori Savada mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës së projektit GGP në Komunën e Manastirit, së bashku me kryetarin e Komunës së Manastirit Dr. Toni Konjanovski dhe drejtoreshën e spitalit Klinik Manastir, Dr. Biljana Gagachovska.
Ambasadori Savada dhe drejtori nënshkruan grant kontratën për “Projekti për sigurimin e sistemit të ultrazërit për Institucionin shëndetësor publik, spitali Klinik “Dr. Trifun Panovski”, në Manastir.
 Me anë të këtij projekti, Japonia do t'i sigurojë spitalit një aparat të ri ekografik, në vlerë të përgjithshme prej 52.779 euro.
 
***
 
 On March 2nd, Ambassador of Japan Hironori Sawada attended a GGP Signing Ceremony in Municipality of Bitola, together with the Mayor of Bitola Dr. Toni Konjanovski and the Director of Clinical Hospital Bitola, Dr. Biljana Gagachovska. Ambassador Sawada and the Director signed 2021’s Grant Contract for The Project for Procurement of Ultrasound System for the Public Health Institution Clinical Hospital "Dr. Trifun Panovski" Bitola.
 With this project, Japan will provide the hospital with a new ultrasound system in the total value of 52.779 EUR.