Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на опремата на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје” / Nënshkrimi i grant marrëveshjes “Projekti për sigurimin e pajisjeve për ISHP Enti për rehabilitim të dëgjimit, të folurit dhe zërit - Shkup” / Grant Contract Signing “Project for Providing Equipment for the PHI Institute for Rehabilitation of Hearing, Speech and Voice - Skopje”

2022/3/10
 На 9-ти март, 2022 г., во Амбасадата на Јапонија се одржа церемонија за потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на опремата на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје”.
 Амбасадорот Хиронори Савада и директорката на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје, г-а Силвана Филипова, го потпишаа грант договорот во износ од 1.316.190 денари.
 Преку проектот се финансира набавка на четири различни медицински апарати за рехабилитација кои ќе им помогнат на децата со аутизам, АДХД, но и на возрасните со невролошки и мускулно-скелетни нарушувања.
 Пред церемонијата за потпишување Амбасадорот имаше средба со Првата дама, на кој разговараа за идни проекти и културни размени помеѓу двете земји и програмите на јапонската агенција за развој „Џајка“ (JICA).
 
***
 
 Më 09 mars 2022. në Ambasadën e Japonisë u mbajt ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri në kuadër të GGP, “Projekti për sigurimin e pajisjeve për ISHP Instituti për rehabilitimin e dëgjimit, të folurit dhe zërit – Shkup”.
 Ambasadori Savada Hironori dhe drejtoresha e Entit për rehabilitim të dëgjimit, folurit dhe zërit znj. Silvana Filipova nënshkruan grant kontratën në vlerë prej 1.316.190 denarë.
 Projekti do të mundësojë katër aparate të ndryshme rehabilitimi, që do të ndihmojnë fëmijët me autizëm, ADHD, por edhe të rriturit me çrregullime neurologjike dhe muskulore-skeletore.
 Para ceremonisë së nënshkrimit, ambasadori pati një takim me Zonjën e Parë, për të diskutuar rreth projekteve të ardhshme dhe shkëmbimet kulturore ndërmjet dy vendeve si dhe programet e Agjencisë Japoneze të Bashkëpunimit Ndërkombëtar “Xhajka” (JICA).
 
***
 
 On March 9th, the signing ceremony for the new GGP project, Project for Providing Equipment for the PHI Institute for Rehabilitation of Hearing, Speech and Voice - Skopje was held at the Embassy.
 Ambassador Sawada Hironori and the Director of the Institute for Rehabilitation of Hearing, Speech and Voice, Ms. Silvana Filipova signed a grant contract with a total value of 1.316.190 denar.
 The project will fund four different rehabilitation apparatus that will help children with autism, ADHD, but also adults with neurological and musculoskeletal disorders.
 Before the signing ceremony, the Ambassador had a meeting with the First lady on which they discussed future projects, cultural exchanges between countries and JICA programs.