Церемонија за комплетирање на „Проект за подобрување на медицинското опкружување на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина во Скопје“/ Ceremonia e Dorëzimit të projektit për “Përmirësimin e mjedisit mjekësor në Institutin e Patofiziologjisë dhe Mjekësisë Bërthamore në Shkup”/ GGP Handover Ceremony for “The project for improvement of the medical environment of the Institute of Pathophysiology and Nuclear Medicine in Skopje”

2022/5/11
 На 10-ти мај, Амбасадорот на Јапонија, г. Хиронори Савада, учествуваше на церемонија за комплетирање на GGP-проект на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина во Скопје – Медицински факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, заедно со Ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски и Деканот на Медицинскиот факултет, проф. д-р Соња Топузовска, раководителот на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина, проф. д-р Даниела Миладинова, Заменик министер за здравство, д-р Владимир Рендевски и Заменик министер за животна средина и просторно планирање, г-а Христина Оџаклиевска кои се обратија на присутните и изразија благодарност за постојаната поддршка од страна на Јапонија. Амбасадорот Савада, Деканот и Заменик министерот за здравство разговараа за можностите за идна соработкa.  
 Со овој проект, Јапонија овозможи Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина во Скопје да добие апарат за дијагностички ултразвук на тироида и вратна регија, во вкупен износ од 23.165 евра. Со апаратот се прегледани повеќе од 6.000 пациенти, а времето на чекање за преглед е преполовено.  
 Амбасадорот Савада исто така ја посети градината во Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ во Скопје, каде беше презентирана првата мала урбана шума на територијата на Северна Македонија и целиот балкански регион, направена со користење на методот воспоставен од страна на јапонскиот ботанист Мијаваки. Оваа градина е проект поддржан од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање во Република Северна Македонија. Г. Мијаваки од Јапонија има добиено бројни награди за неговата работа како ботаничар и експерт во екологија на растенија.

***

 Më 10 maj, Ambasadori i Japonisë, z. Hironori Savada mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të projektit në kuadër të programit GGP, në Institutin e patofiziologjisë dhe mjekësisë bërthamore – Fakulteti i Mjekësisë në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodi Shkup, së bashku me Rektorin e Universitetit Prof. Dr. Nikolla Jankullovski, dekanen e Fakultetit të Mjekësisë, Prof. Dr. Sonja Topuzovska dhe drejtoresha e Institutit të patofiziologjisë dhe mjekësisë bërthamore, Dr. Daniela Miladinova. Të pranishmëve iu drejtuan edhe zëvendësministri i Shëndetësisë Dr. Vladimir Rendevski dhe zëvendësministrja e Mjedisit Jetësorë dhe Planifikimit Hapësinorë znj. Hristina Oxhaklievska, të cilët shprehën mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Japonisë. Ambasadori Savada së bashku me dekanen dhe zëvendësministrin e Shëndetësisë, biseduan mundësitë e reja për bashkëpunim për në të ardhmen.  
 Me anë të këtij projekti, Japonia i ka siguruar Institutit të patofiziologjisë dhe mjekësisë bërthamore pajisje ultratinguj, diagnostike të tiroides dhe qafës, në vlerë të përgjithshme prej 23.165 euro. Mbi 6000 pacientë kanë pasur përfitim të drejtpërdrejtë nga kjo pajisje, dhe koha e pritjes për shqyrtim është përgjysmuar.
 Ambasadori gjithashtu vizitoi kopshtin në Qendrën Klinike Nënë Tereza në Shkup, ku u njoftua me parkun e parë urban në territorin e Maqedonisë së Veriut dhe në gjithë rajonin e Ballkanit, i bërë me metodën e themeluar nga botanisti japonez Mijavaki. Kopshti është projekt i mbështetur nga Ministria e Mjedisit Jetësorë dhe Planifikimit Hapësinorë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Zotëri Mijavaki ka marrë çmime të shumta për punën e tij si botanist dhe ekspert në ekologjinë e bimëve.

***

 On May 10th, Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended the GGP Handover Ceremony at the Institute of Pathophysiology and Nuclear Medicine – Medical Faculty at the University “Ss.Cyril and Methodius” – Skopje, together with the President of the University Ss. Cyril and Methodius in Skopje, Prof. Dr. Nikola Jankulovski and the Dean of the Medical Faculty, Prof. Dr. Sonja Topuzovska, the Head of the Institute of Pathophysiology and Nuclear Medicine, Prof. Dr. Daniela Miladinova. The Deputy Minister of Health, Dr. Vladimir Rendevski and Deputy Minister of Environment and Physical Planning, Ms. Hristina Odzaklievska also addressed the attendees and expressed their gratitude for the Japan’s continuous support. Ambassador Sawada, the Dean and the Deputy Minister of Health discussed new opportunities for future cooperation.
 With this project, Japan has provided the Institute of Pathophysiology and Nuclear Medicine with digital diagnostic ultrasound colour Doppler system with included printer, with the total value of 23.165 EUR. Over 6.000 patients had direct benefit from this project so far, as the waiting time was cut down in half.
 Ambassador Sawada also visited the garden at the Mother Theresa Clinical Center in Skopje, where he was introduced to the first small urban pocket forest in North Macedonia & Balkan region using the method established by the Japanese botanist Miyawaki. The garden is a project supported by the Ministry of Environment and Urban Planning of the Republic of North Macedonia. Mr. Miyawaki who was a Japanese botanist and an expert in plant ecology has received numerous awards.