Церемонија за комплетирање на „Проект за подобрување на образовната средина во основното училиште „Алија Авдовиќ“ во село Батинци – Општина Студеничани“/  Ceremonia e përfundimit të projektit - “Projekti për përmirësimin e mjedisit mësimor në Shkollën fillore “Alija Avdoviq” në fshatin Batincë në Komunën e Studeniçanit”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of the Learning Environment in the Primary School Alija Avdovikj in Village Batinci in Municipality Studenichani”

2022/5/23
 На 20ти мај, Амбасадорот на Јапонија, г. Хиронори Савада присуствуваше на церемонија на комплетирање на проект во Општина Студеничани, заедно со градоначалникот г. Азем Садики и директорот на основното училиште „Алија Авдовиќ“, г. Ќенан Имери. Амбасадорот и градоначалникот разговараа за нови можности и идна соработка.
 Амбасадорот Савада го посети училиштето во Батинци каде беше пречекан од учениците и наставниците кои ја изразија својата благодарност за донацијата од Јапонија. Во училиштето учат ученици од различни националности и децата му посакаа добредојде на Амбасадорот на македонски, албански, турски и босански јазик. Јапонската грант програма за мали проекти има допринесено и за меѓуетничкото помирување во Северна Македониија.
 Со овој проект Јапонија обезбеди 57.633 евра за нови прозорци и вратити во училиштето.

***
 
 Më 10 dhjetor, Sh.T. Ambasadori i Japonisë, z. Hironori Savada, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të projektit GGP në Komunën e Studeniçanit, së bashku me kryetarin e Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiki dhe drejtorin e Shkollës fillore “Alija Avdoviq”, z. Kenan Imeri. Ambasadori Savada dhe kryetari i Komunës biseduan për mundësitë e reja bashkëpunimi për në të ardhmen.
 Ambasadori Savada vizitoi edhe shkollën fillore “Alija Avdoviq”, në fshatin Batincë, ku u mirëprit nga nxënësit dhe mësimdhënësit, të cilët shprehën mirënjohjen e tyre për donacionin e dhuruar nga Japonia. Shkolla i bashkon nxënësit nga shumë grupe etnike të ndryshme dhe gjatë ceremonisë nxënësit mbajtën fjalime përshëndetësë në maqedonisht, shqip, turqisht dhe boshnjakisht. Granti japonez ka mundësuar dhe kontribuar gjithashtu në pajtimin mes etniteteve në Maqedoninë e Veriut.
 Me anë të këtij projekti, Japonia ka mundësuar që shkolla të rinovohet plotësisht me dyer dhe dritare të reja, në vlerë të përgjithshme prej 57.633 euro.
 
***
 
 On 20th May, Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended the GGP Handover Ceremony in Municipality Studenichani, together with the Mayor of Studenichani Mr. Azem Sadiki and the Director of Primary School “Alija Avdovikj”, Mr. Qenan Imeri. Ambassador Sawada and the Mayor discussed new opportunities for future cooperation.
 Ambassador Sawada also visited the school in village Batinci where he was welcomed by the students and the teachers who expressed their gratitude for the donation from Japan. The school brings together children from many ethnic groups, and at the ceremony the children gave welcoming speeches in Macedonian, Albanian, Turkish and Bosnian. The Japanese grassroots grant has also contributed to ethnic reconciliation in North Macedonia.
 With this project, Japan has provided the school with new windows and doors with the total value of 57.633 EUR.