Церемонија за комплетирање на GGP проекти во Градска општа болница „8-ми Септември“/ Ceremonia e Dorëzimit të GGP në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit "8 Shtatori"/ GGP Handover Ceremony for the City General Hospital "8th of September"

2022/9/6
 - Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ултразвук за Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје 
- Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ангеограф за Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје

 На 31-ви август, Амбасадорот на Јапонија, г. Хиронори Савада заедно со Министерот за здравство д-р Сали, учествуваше на церемонија за успешно комплетирање на два GGP проекти во Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје. Церемонијата беше организирана од страна на директорот на Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје, проф. д-р Христијан Костов, како знак на благодарност за донациите.
 Со овие проекти, Јапонија овозможи Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје да добие дигитален ехо апарат од брендот „Canon“ на Одделот за интервентна радиологија, во вкупен износ од 60.895 евра, како и дигитален подвижен ангеографски апарат на Одделот за кардиологија, во вкупен износ од 100.886 евра. Од 1996, Јапонија има поддржано 171 проект (во вкупна вредност од околу 8.5 милиони евра) во Северна Македонија, од кои 63 проекти се во областа на медицината.
 Со донацијата ехо се овозможија преку 800 комплексни интервентни процедури и 2000 ехо прегледи, за само една година. Втората донација, новиот ангeограф се проценува дека двојно ќе го зголеми капацитетот за кардиолошки процедури на болницата.
 Кардиолошките и онколошките болести се меѓу главните причини за морталитет во Северна Македонија, а Амбасадорот Савада го изрази своето задоволство дека донациите од Јапонија ќе придонесат за навремено дијагностицирање и лекување, кое може да спаси животи.
Во текот на посетата, Амбасадорот Савада и Министерот за здравство, д-р Беким Сали разговараа за континуираната соработка и поддршка во здравствениот сектор помеѓу Јапонија и Северна Македонија.
 
***
 
-“Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes prokurimit të aparatit ultrazë për Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” – Shkup”
-“Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes prokurimit të sistemit angiograf për Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” – Shkup”

 Më 31 gusht, ambasadori i Japonisë, z. Hironori Sawada së bashku me Ministrin e Shëndetësisë Dr. Sali, morën pjesë në ceremoninë e dorëzimit të dy GGP projekteve të përfunduara me sukses në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” – Shkup. Ceremonia u organizua nga drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të qytetit “8 Shtatori” – Shkup, Prof. Dr. Hristijan Kostov, në shenjë falënderimi për donacionet.
 Nëpërmjet këtyre projekteve, Japonia i ka siguruar Spitalit të Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” – Shkup, ekografi digjitale me ngjyra nga marka Canon në Njësinë për Radiologji Intervenuese, në vlerë të përgjithshme prej 60.985 euro dhe angiograf mobil digjital në Njësinë e Kardiologjisë, me vlerë të përgjithshme prej 100.886 euro. Japonia ka realizuar 171 projekte (rreth 8.5 milionë euro) në Maqedoninë e Veriut që nga viti 1996, 63 prej të cilave janë në fushën e shëndetësisë.
 Donacioni i ekografisë mundësoi më shumë se 800 procedura ndërhyrëse komplekse si dhe 2000 ekzaminime me eko, në vetëm një vit. Donacioni i dytë, angiografi i ri vlerësohet të dyfishojë kapacitetin për procedurat kardio në spital.
 Sëmundjet kardio dhe onkologjike konsiderohen ndër shkaktarët kryesorë të vdekjeve në Maqedoninë e Veriut dhe ambasadori Sawada shprehu kënaqësinë e tij që donacionet nga Japonia do të kontribuojnë në një diagnostikim dhe trajtim në kohë, që mund të shpëtojë jetë.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada pati mundësinë të diskutojë me ministrin e Shëndetësisë Dr. Bekim Sali për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme në fushën e  shëndetësisë ndërmjet Japonisë dhe Maqedonisë së Veriut.
 
***
 
-“The Project for Improvement of Medical Services through Ultrasound Procurement for City General Hospital “8th of September” – Skopje“ 
-”The Project for Improvement of Medical Services through Procurement of Angiograph System for the City General Hospital "8th of September" – Skopje”
 
 
 On August 31, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada together with Minister of Health Dr. Sali attended a handover ceremony of two successfully completed GGP projects at the City General Hospital “8th of September” – Skopje. The ceremony was hosted by the Director of the City General Hospital “8th of September” – Skopje, Prof. Dr. Hristijan Kostov, as a token of gratitude for the donations.
 With the two projects, Japan has provided the City General Hospital “8th of September” – Skopje with digital color ultrasound from the brand Canon to the Unit for Interventional Radiology, with the total value of 60.985 EUR, and a digital mobile angiograph with C-arm to the Unit for Cardiology, with the total value of 100.886 EUR. Japan has provided 171 projects (about 8.5 million euros) to North Macedonia since 1996, 63 of which are in the medical field.
 The ultrasound donation enabled more than 800 complex interventional procedures as well as 2.000 echo examinations, in only one year. The second donation, the new angiograph is estimated to double the capacity for cardio procedures in the hospital.
 Cardio and oncology diseases are marked among the prime cause of death in North Macedonia, and Ambassador Sawada expressed his contentment that donations from Japan will contribute to a timely diagnosis and treatment, that can save lives
 During the visit, Ambassador Sawada had the opportunity to discuss with the Minister of Health, Dr. Bekim Sali the continuous collaboration and support in health care between Japan and North Macedonia.