Церемонија за комплетирање на GGP проект во Универзитетската Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје/ Ceremoni me rastin e përfundimit me sukses të GGP "Projektit për furnizim të pajisjes për riciklimin e mbetjeve mjekësore për Klinikën Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile - Shkup"/ GGP Handover Ceremony for The Project for Procurement of the Medical Waste Recycling Machine for the University Clinic for Infectious Diseases and Febrile Conditions – Skopje

2022/9/21
 На 15-ти септември, Амбасадорот на Јапонија, г. Савада Хиронори, присуствуваше на церемонија за комплетирање на GGP-проектот во Универзитетската Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје. Церемонијата беше организирана од страна на организациската директорка на Универзитетската Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје г-а Мирјана Пехчевска Поп-Илиева, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи Универзитетската Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје да добие машина за рециклирање на медицински отпад, во вкупен износ од 65.801 евра. Од 1996, Јапонија има поддржано 171 проект (во вкупна вредност од околу 8.5 милиони евра) во Северна Македонија, од кои 64 проекти се во областа на медицината.
 За една година, со машината за рециклирање на медицински отпад беа рециклирани повеќе од 1.3 тони токсичен и опасен медицински отпад. Со оваа донација, Јапонија помогна да се заштитат 200 вработени, повеќе од 30.000 пациенти и животната средина од токсични материјали предизвикани од инфективни болести, како што е КОВИД-19.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со на организациската директорка на Универзитетската Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје г-а Пехчевска Поп-Илиева и медицинската директорка д-р Стевановиќ. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
 Më 15 shtator, Ambasadori i Japonisë, Sh.T. Hironori Sawada ishte pjesëmarrës në ceremoninë e dorëzimit të përfundimit me sukses të GGP projektit në Klinikën Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile – Shkup. Ngjarja u organizua nga drejtoresha e Klinikës Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile në Shkup, znj. Mirjana Pehçevska Pop-Ilieva, në shenjë mirënjohjeje për donacionin.
 Nëpërmjet të këtij projekti u finansua prokurimi i pajisjes për reciklimin e mbetjeve mjekësore dhe të dëmshme për Klinikën Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile – Shkup, në shumë të përgjithshme prej 65,801 EUR. Nga viti 1996, Japonia ka mbështetur 171 projekte në Maqedoninë e Veriut (në vlerë të përgjithshme prej 8,5 milionë euro), 64 nga të cilat janë në sektorin e shëndetësisë.
 Vetëm për një vit, pajisja për reciklimin e mbetjeve mjekësore dhe të dëmshme mundësoi reciklimin e 1,3 ton të mbetjeve mjekësore të rrezikshme dhe helmuese. Me këtë donacion, Japonia ndihmoi të mbajë të sigurt 200 vetë të personelit, mbi 30,000 pacientë dhe mjedisin, nga materialet toksike të shkaktuara nga sëmundjet infektive, si COVID-19.
 Ambasadori Sawada, përmes një takimi të shkurtër, diskutoi edhe për bashkëpunime të ardhëshme me drejtoreshën e Klinikës Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile – Shkup, znj. Mirjana Pehçevska Pop-Ilieva dhe drejtoreshën mjekësore të Klinikës Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile – Shkup, dr. Milena Stevanoviq.
 
***
 
 On September 15, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the University Clinic for Infectious Diseases and Febrile Conditions – Skopje. The ceremony was hosted by the Operational Director of the University Clinic, Ms. Mirjana Pehchevska Pop-Ilieva, as a token of gratitude for the donation.
 With the project, Japan has provided the University Clinic for Infectious Diseases and Febrile Conditions – Skopje with a medical and hazardous waste recycling machine, with the total value of 65.801 EUR. Japan has provided 171 projects (about 8.5 million euros) to North Macedonia since 1996, 64 of which are in the medical field.
 The medical waste recycling machine neutralized 1.3 tons of dangerous waste, over the last year. With this donation, Japan helped keep 200 personnel, over 30.000 patients and the environment, safe from toxic materials caused by infectious diseases, such as COVID-19.
 Ambassador Sawada had the opportunity to discuss the future cooperation possibilities with the Operational Director, Ms. Pehchevska Pop-Ilieva and the Medical Director, Dr. Stеvanovikj.