Церемонија за комплетирање на GGP Проект за подобрување на медицинската опрема за итна помош на ЈЗУ Здравствен дом Скопје/ Ceremonia e përfundimit të GGP Projektit për përmirësimin e pajisjeve mjekësore emergjente për ISHP Shtëpia e shëndetit - Shkup / GGP Handover Ceremony for “the Project for Improvement of Emergency Medical Equipment for the Public Health Institution Health Center Skopje"

2022/9/29
 На 28 септември, Амбасадорот на Јапонија, г. Савада Хиронори, присуствуваше на церемонија за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Здравствен Дом – Скопје. Церемонијата беше организирана од страна на медицинскиот директор на ЈЗУ Здравствен Дом – Скопје проф. д-р Виктор Исјановски, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Здравствен Дом – Скопје да добие 3 дефибрилатори, 4 аспиратори, 2 пумпи за шприцoви, 2 пумпи за инфузија, 10 спинални даски, 2 столови за евакуација и 20 електрокардиографи, во вкупен износ од 40,420 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со медицинскиот директор проф. д-р Виктор Исјановски, организацискиот директор г. Бесим Кока, и менаџерката д-р Милица Бубало. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
 Më 28 shtator, Ambasadori i Japonisë, Sh.T. Hironori Sawada ishte pjesëmarrës në ceremoninë e dorëzimit të përfundimit me sukses të GGP projektit në Institucionin shëndetësor publik Shtëpia e shëndetit – Shkup. Ngjarja u organizua nga drejtori mjekësor i ISHP Shtëpia e shëndetit - Shkup, prof.dr. Viktor Isjanovski, në shenjë mirënjohjeje për donacionin.
 Nëpërmjet të këtij projekti, Japonia  mundësoi blerjen e 3 defibrilatorëve, 4 aspiratorëve, 2 pompave shiringash, 2 pompave për infuzion, 10 imobilizues spinal, 2 karrigeve për evakuim dhe 20 elektrokardiografëve për ISHP Shtëpinë e – Shkup, me vlerë të përgjithshme prej 40,420 euro.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me ekzekutivin e ISHP Shtëpinë e shëndetit – Shkup, gjegjësisht me drejtorin mjekësor prof. dr. Viktor Isjanovski, drejtorin organizativ z. Besim Koka, dhe menaxheren dr. Milica Bubalo. Gjatë takimit u bisedua për mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen.
 
***
 
 On September 28, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) Health Center - Skopje. The ceremony was hosted by the Medical Director of the PHI Health Center - Skopje, Prof. Dr. Viktor Isjanovski, as a token of gratitude for the donation.
 With the project, Japan has provided the PHI Health Center – Skopje with 3 defibrillators, 4 aspirators, 2 syringe pumps, 2 infusion pumps, 10 spinal boards, 2 evacuation chairs and 20 electro cardiographs, with the total value of 42,420 EUR.
 Ambassador Sawada had the opportunity to discuss the future opportunities for cooperation with the Medical Director, Prof. Dr. Viktor Isjanovski, the Organizational Director, Mr. Besim Koka and the Manager, Dr. Milica Bubalo.