Потпишување на договор за грант за „Проект за набавка на интраоперативен невромониторинг систем за ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија при Клиничкиот комплекс “/ Nënshkrimi i kontratës së grantit “Projekti për prokurimin e pajisjeve intraoperative neuromonitoruese për Klinikën Universitare për Kirurgji Maksilofaciale”/ Grant Contract Signing “The Project for Procurement of Intraoperative Neuro Monitoring Equipment for the University Clinic for Maxillofacial Surgery”

2022/10/10
 На 6-ти октомври 2022 во просториите на Амбасадата на Јапонија се одржа церемонија за потпишување на новиот GGP-проект, „Проект за набавка на интраоперативен невромониторинг систем за ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија при Клиничкиот комплекс „Мајка Тереза“ – Скопје“.
 
 Амбасадорот Савада Хиронори и Директорката на клиниката Д-р Даница Поповиќ Моневска потпишаа договор за грант во вкупна вредност од 38,185 евра.
                                                                                                    
 Со овој проект, Јапонија ќе обезбеди интраоперативен невромониторинг систем за клиниката. Овој проект ќе придонесе кон зголемување на безбедноста и благосостојбата на пациентите при операција. Со обезбедување на овој невромониториг систем, пациентите кои имаат потреба од максилофацијална операција повеќе нема да треба да бараат помош во странство.
 
***
 
 Me datë 6 tetor, në Ambasadën e Japonisë u zhvillua ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri GGP, “Projekti për prokurimin e pajisjeve intraoperative neuromonitoruese për Klinikën Universitare për Kirurgji Maksilofaciale”.
 
 Ambasadori Sawada Hironori dhe drejtoresha e spitalit, Dr. Danica Popoviq Monevska nënshkruan kontratë granti në vlerë të përgjithshme prej 38,185 euro.
 
 Me këtë projekt, Japonia do të sigurojë një sistem neuromonitorimi intraoperativ për klinikën. Ky projekt do të kontribuojë në rritjen e sigurisë dhe mirëqenies së pacientëve gjatë operacionit. Duke ofruar këtë sistem neuromonitorimi, pacientët që kanë nevojë për kirurgji maksilofaciale nuk do të detyrohen të kërkojnë ndihmë jashtë vendit.
 
***
 
 On October 6, the signing ceremony for the new GGP project, “Project for Procurement of Intraoperative Neuro Monitoring Equipment for the University Clinic for Maxillofacial Surgery”, was held at the Embassy of Japan.
 
 Ambassador Sawada Hironori and the Director of the hospital, Dr. Danica Popovikj Monevska signed a grant contract with a total value of 38,185 EUR.
                                                                                                    
 With this project, Japan will provide the clinic with an intraoperative neuromonitor machine. This project will contribute to increasing the safety and wellbeing of patients undergoing surgery. By providing this neuro monitoring system, patients in need of maxillofacial surgery will no longer have to seek help abroad.