Церемонија за комплетирање на GGP Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на систем за рендген за ЈЗУ Општа болница Гостивар/ Ceremonia e përfundimit të GGP Projektit për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes prokurimit të radiografit për ISHP Spitalin e Përgjithshëm Gostivar/ GGP Handover Ceremony for ”The Project for Improvement of Medical Services through Procurement of X-ray for PHI General Hospital Gostivar"

2022/10/17
 На 13-ти октомври, Амбасадорот на Јапонија, г. Савада Хиронори, присуствуваше на церемонијата за успешно комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Општа Болница Гостивар. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Гостивар, д-р Арбен Таравари, и Директорот на ЈЗУ Општа Болница Гостивар, д-р Јакуп Јакупи, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Општа Болница Гостивар да добие дигитален рендген, во вкупен износ од 60,635 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот на Општина Гостивар, д-р Таравари, и Директорот на ЈЗУ Општа Болница Гостивар, д-р Јакупи. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
 Më 13 tetor, ambasadori i Japonisë, z. Sawada Hironori, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit me sukses të GGP projektit në ISHP Spitalin e Përgjithshëm Gostivar. Ceremonia u organizua nga kryetari i Komunës së Gostivarit, Dr. Arben Taravari dhe drejtori i ISHP Spitalit të Përgjithshëm Gostivar, Dr. Jakup Jakupi, në shenjë falënderimi për donacionin.
 Japonia me këtë projekt i ka mundësuar ISHP Spitalit të Përgjithshëm Gostivar të pajiset me aparat të ri për radiografi në vlerë të përgjithshme prej 60,635 euro.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me kryetarin e Komunës së Gostivarit, Dr. Taravari dhe drejtorin e ISHP Spitalit të Përgjithshëm Gostivar, Dr. Jakup Jakupi. Gjatë takimit u bisedua për mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen.
 
***
 
 On October 13, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) General Hospital - Gostivar. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Gostivar, Dr. Arben Taravari, and the Director of the PHI General Hospital Gostivar, Dr. Jakup Jakupi, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of a digital x-ray machine to the PHI General Hospital Gostivar, with the total value of 60,635 EUR.
 Ambassador Sawada had the opportunity to discuss future cooperation with the Mayor of the Municipality of Gostivar, Dr. Taravari, and the Director of the PHI General Hospital Gostivar, Dr. Jakupi.