Церемонија за комплетирање на GGP Проект за подобрување на опремата на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје/ Ceremonia e përfundimit të GGP Projektit për sigurimin e pajisjeve për ISHP Enti për rehabilitim të dëgjimit, të folurit dhe zërit – Shkup/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of Equipment for the PHI Institute for Rehabilitation of Hearing, Speech and Voice – Skopje”

2022/10/20
 На 19-ти октомври, Амбасадорот на Јапонија, Н.Е. Савада Хиронори, задно со г-ѓа Елизабета Ѓоргиевска, сопругата на претседателот Пендаровски, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје. Церемонијата беше организирана од страна на д-р Силвана Филипова, Директорка на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје да добие еден систем за биофидбек, една паметна ракавица, еден апарат вокаСтим Мастер и една паметна табла, сите наменети за справување со различни попречености, во вкупна вредност од 21,471 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со сопругата на претседателот Пендаровски, г-ѓа Елизабета Ѓоргиевска, и Директорката на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје, д-р Силвана Филипова. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
 Më 19 tetor, Ambasadori i Japonisë, Sh.T. Sawada Hironori, së bashku me znj. Elizabeta Gjorgievska, bashkëshorte e presidentit Pendarovski, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të GGP projektit në Institucionin për Shëndet Publik (ISHP) Enti për rehabilitim të dëgjimit, të folurit dhe zërit - Shkup. Ceremonia u organizua nga dr. Silvana Filipova, drejtoreshë e ISHP Entit për rehabilitim të dëgjimit, të folurit dhe zërit - Shkup, në shenjë falënderimi për donacionin.
 Përmes këtij projekti, Japonia i mundësoi Entit për rehabilitim të dëgjimit, të folurit dhe zërit - Shkup të pajiset me sistem biofeedback, dorezë inteligjente, pajisje vocaStim Master dhe tabelë inteligjente, të gjitha të destinuara për trajtimin e aftësive të kufizuara të ndryshme, në vlerë totale prej 21,471 euro.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me bashkëshorten e presidentit Pendarovski, znj. Elizabeta Gjorgievska dhe drejtoreshën e ISHP Entit për rehabilitim të dëgjimit, të folurit dhe zërit - Shkup, dr. Silvana Filipova. Në takim u diskutuan mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen.
 
***

 On October 19, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada, along with the First Lady of the Republic of North Macedonia, Mrs. Elizabeta Gjorgievska, attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) Institute for Rehabilitation of Hearing, Speech and Voice – Skopje. The ceremony was hosted by the Director of the Institute, Dr. Silvana Filipova, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of one biofeedback device, one smart glove, one vocaSTIM – master device, and one smart board, all aimed to respond to different disabilities to the Institute for Rehabilitation of Hearing, Speech and Voice – Skopje, with the total value of 21,471 EUR.
 Ambassador Sawada had the opportunity to discuss the future cooperation with the First Lady of the Republic of North Macedonia, Mrs. Elizabeta Gjorgievska, and the Director of the Institute, Dr. Silvana Filipova.