Церемонија за комплетирање на GGP Проект за подобрување на медицинската опрема на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Дебар/ Ceremonia e përfundimit të GGP Projektit për përmirësimin e pajisjeve mjekësore të ISHP Spitalit të Përgjithshëm me aktivitet të zgjeruar Dibër/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of the Medical Equipment of the PHI General Hospital with Extended Activity Debar"

2022/10/27
 На 26 октомври, Амбасадорот на Јапонија, г. Савада Хиронори, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Општа Болница Дебар. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Дебар, д-р Хекуран Дука, и Директорот на ЈЗУ Општа Болница Дебар, д-р Севдије Коџа, во знак на благодарност за донацијата. 
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Општа Болница Дебар да добие нов дигитален принтер за Shimadzu-рендген апарат, во вкупен износ од 34,576 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот на Општина Дебар, д-р Хекуран Дука и Директорот на ЈЗУ Општа Болница Дебар, д-р Севдије Коџа. За време на средбата тие разговараа за идна соработка.
 
***
 
 Më 26 tetor, Ambasadori i Japonisë, z. Sawada Hironori, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të projektit GGP në Spitalin e Përgjithshëm Dibër. Ceremonia u organizua nga Kryetari i Komunës së Dibrës Dr. Hekuran Duka.
 Japonia me këtë projekt i mundësoi ISHP Spitalit të Përgjithshëm Dibër të pajiset me printer të ri dixhital për radiograf Shimadzu, në vlerë totale prej 34,576 euro.
 Gjatë vizitës, Ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me Kryetarin e Komunës së Dibrës, Dr. Hekuran Duka dhe Drejtoreshën e ISHP Spitalit të Përgjithshëm Dibër, Dr. Sevdije Koxha. Në takim u diskutua për mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen.
 
***
 
 On October 26, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) General Hospital Debar. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Debar, Dr. Hekuran Duka, and the Director of the PHI General Hospital Debar, Dr. Sevdije Koxha, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of a digital printer for Shimadzu X-ray machine to the PHI General Hospital Debar, with the total value of 34,576 EUR.
 Ambassador Sawada had the opportunity to discuss the future cooperation with the Mayor of the Municipality of Debar, Dr. Hekuran Duka, and the Director of the PHI General Hospital Debar, Dr. Sevdije Koxha.