Потпишување на договор за грант за „Проект за набавка на бронхоскоп за ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија при Клиничкиот комплекс “Мајка Тереза”/ Nënshkrimi i marrëveshjes për grant për “Projektin për furnizimin e bronkoskopit për ISHP Klinikën Universitare për Kardiokirurgji Shtetërore në Kompleksin klinik “Nënë Tereza” / Grant Contract Signing “The Project for Procurement of Bronchoscope for the University Clinic for Cardiac Surgery of “Mother Teresa””

2022/11/1
 На 31-ви октомври 2022 во просториите на Амбасадата на Јапонија се одржа церемонија за потпишување на новиот GGP-проект, „Проект за набавка на бронхоскоп за ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија при Клиничкиот комплекс „Мајка Тереза“.
 Амбасадорот Савада Хиронори и Директорот на клиниката д-р Сашко Јовев потпишаа договор за грант во вкупна вредност од 39,693 евра.
 Со овој проект, Јапонија ќе обезбеди бронхоскоп за клиниката. Овој проект ќе придонесе кон зголемување на безбедноста и благосостојбата на пациентите при хоспитализација и операција, како и нивно навремено дијагностицирање.
 
***
 
 Më 31 tetor, në ambientet e Ambasadës së Japonisë u zhvillua ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri GGP, “Projekti për furnizimin e bronkoskopit për ISHP Klinikën Universitare për Kardiokirurgji Shtetërore në Kompleksin klinik “Nënë Tereza”.
 Ambasadori Sawada Hironori dhe drejtori i klinikës, dr. Sashko Jovev, nënshkruan marrëveshje për grant në vlerë të përgjithshme prej 39,693 euro.
  Me këtë projekt, Japonia do të sigurojë një bronkoskop për klinikën. Ky projekt do të kontribuojë në rritjen e sigurisë dhe mirëqenies së pacientëve gjatë hospitalizimit dhe operacionit, si dhe në diagnostikimin e tyre në kohë.
 
 
***
 On October 31, the signing ceremony for the new GGP project, “Project for Procurement of Bronchoscope for the University Clinic for Cardiac Surgery of “Mother Teresa”, was held at the Embassy of Japan.
 Ambassador Sawada Hironori and the Director of the clinic, Dr. Sashko Jovev signed a grant contract with the total value of 39,693 EUR.
           With this project, Japan will provide the clinic with a bronchoscope. This project will contribute to increasing the safety and wellbeing of patients during hospitalization and surgery, as well as provide timely diagnosis.