Потпишување на договор за грант за „Проект за обезбедување на Општина Охрид со комунално возило“/ Nënshkrimi i marrëveshjes së grantit "Projekti për pajisjen e Komunës së Ohrit me automjet komunal"/ Grant Contract Signing “The Project for Providing Sewage Cleaning Vehicle in Municipality of Ohrid”

2022/11/4
 На 3-ти ноември 2022, во Општина Охрид се одржа церемонија за потпишување на новиот GGP-проект, „Проект за обезбедување на Општина Охрид со комунално возило“.
 Амбасадорот Савада Хиронори и градоначалникот на Општина Охрид, г. Кирил Пецаков потпишаа договор за грант во вкупна вредност од 60,640 евра.
 Со овој проект, Јапонија ќе обезбеди комунално возило за општината. Овој проект ќе придонесе кон зголемување на заштитата на животната средина во најголемиот туристички центар во државата.
 
***
 
 Më 3 nëntor, në Komunën e Ohrit u mbajt ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri GGP, “Projekti për pajisjen e Komunës së Ohrit me automjet komunal”.
 Ambasadori Sawada Hironori dhe kryetari i Komunës së Ohrit z. Kiril Petsakov nënshkruan marrëveshjen e grantit në vlerë të përgjithshme prej 60,640 euro.
 Me këtë projekt, Japonia do të sigurojë automjet komunal për komunën. Ky projekt do të kontribuojë në rritjen e mbrojtjes së mjedisit në qendrën më të madhe turistike në vend.

***

 On November 3, the signing ceremony for the new GGP project, “The Project for Providing Sewage Cleaning Vehicle in Municipality of Ohrid”, was held at the Municipality of Ohrid.
 Ambassador Sawada Hironori and the Mayor of the Municipality of Ohrid, Mr. Kiril Pecakov signed a grant contract with a total value of 60,640 EUR.
 With this project, Japan will provide the municipality with a communal vehicle. This project will contribute to providing safer environmental conditions in the largest tourist center in the country.