Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Гевгелија”/ Ceremonia e përfundimit të GGP “Projektit për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes blerjes së radiografit për ISHP Spitalin e Përgjithshëm me Aktivitet të Zgjeruar Gjevgjeli”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Services for PHI General Hospital with Extended Activity Gevgelija”

2022/12/2
 На 1-ви декември, Амбасадорот на Јапонија, Н.Е. Савада Хиронори, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Општа болница со проширена дејност Гевгелија. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Гевгелија, г. Андон Сарамандов, и Директорот на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Гевгелија, д-р Митко Крџев, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Гевгелија да добие нов Shimadzu рентген апарат на одделението за радиологија, во вкупен износ од 60,698 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот на Општина Гевгелија, г. Сарамандов, и Директорот на ЈЗУ Општа болница Гевгелија, д-р Крџев. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
  
 Më 1 dhjetor, Ambasadori i Japonisë, Sh.T. Sawada Hironori, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të projektit GGP në ISHP Spitalin e Përgjithshëm me Aktivitet të Zgjeruar në Gjevgjeli. Ceremonia u organizua nga kryetari i Komunës së Gjevgjelisë, z. Andon Saramandov, dhe drejtori e ISHP Spitalit të Përgjithshëm Gjevgjeli, Dr. Mitko Kërxhev, në shenjë mirënjohjeje për donacionin.
 Japonia me këtë projekt i mundësoi ISHP Spitalit të Përgjithshëm me Aktivitet të Zgjeruar Gjevgjeli të pajiset me radiograf Shimadzu për repartin e radiologjisë, në vlerë të përgjithshme prej 60,698 euro.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me kryetarin e Komunës së Gjevgjelisë, z. Saramandov, dhe drejtorin e ISHP Spitalit të Përgjithshëm Gjevgjeli, Dr. Kërxhev. Gjatë takimit u diskutuan mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen.
 
***
 
 On December 1, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) General Hospital with Extended Activity Gevgelija. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Gevgelija, Mr. Andon Saramandov and the Director of the PHI General Hospital with Extended Activity Gevgelija, Dr. Mitko Krdjev, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of a Shimadzu x-ray machine to the Radiology Department at the PHI General Hospital with Extended Activity Gevgelija, with the total value of 60,698 EUR.
 Ambassador Sawada also discussed future opportunities for cooperation with the Mayor of the Municipality of Gevgelija, Mr. Saramandov, and the Director of the General Hospital Gevgelija, Dr. Krdjev.