Проштална средба со г-дин Талат Џафери, претседател на парламентот/ Takim lamtumire me z. Talat Xhaferin, kryetar i Parlamentit/ Farewell courtesy call to Mr. Talat Xhaferi, Parliament Speaker

2022/12/20
 На 19 декември, амбасадорот на Јапонија, г-дин Савада Хиронори имаше проштална средба со претседателот на парламентот Талат Џафери.
 Г-дин Џафери изјави дека треба да се работи уште повеќе за зајакнување на соработката со Јапонија на сите нивоа, и изрази убедување дека економската соработка и трговската размена помеѓу двете земји дополнително ќе се интензивираат во претстојниот период. Тој, исто така, и се заблагодари на Јапонија што беше еден од најголемите билатерални донатори во Северна Македонија.
 Амбасадорот Савада изјави дека поминавме низ особено тежок период, главно поради пандемијата Ковид-19, но дека и покрај тоа, Јапонија интензивно работеше на зајакнување на политичката, економската и бизнис соработка со Северна Македонија.
 Амбасадорот, исто така, изрази убедување дека Северна Македонија ќе може да ги надмине сите големи предизвици и пречки кои лежат на нејзиниот пат кон ЕУ и истакна дека секогаш може да се смета на подршката на Јапонија.
 Г-дин Џафери му оддаде признание на г-дин Савада за неговиот професионализам, посветеност и напори за градење и промовирање на искрена и пријателска соработка помеѓу двете земји и му посака успех во неговите идни планови.
 
***

 Më 19 dhjetor, ambasadori i Japonisë, z. Sawada Hironori realizoi takim lamtumire me kryeparlamentarin Talat Xhaferi.
 Z. Xhaferi tha se duhet të punohet edhe më shumë në forcimin e bashkëpunimit parlamentar me Japoninë në të gjitha nivelet dhe shprehu bindjen se bashkëpunimi ekonomik dhe shkëmbimi tregtar ndërmjet dy vendeve do të intensifikohet edhe më tej në periudhën e ardhshme. Ai falënderoi gjithashtu Japoninë që është donatori më i madh dypalësh në Maqedoninë e Veriut.
 Ambasadori Sawada tha se kemi kaluar një periudhë veçanërisht të vështirë, kryesisht për shkak të pandemisë Covid-19, por se pavarësisht kësaj, Japonia ka punuar intensivisht për të forcuar bashkëpunimin e saj politik, ekonomik dhe afarist me Maqedoninë e Veriut.
 Ambasadori shprehu gjithashtu bindjen se Maqedonia e Veriut do të jetë në gjendje të kapërcejë të gjitha sfidat dhe pengesat në rrugën e saj drejt BE-së dhe theksoi se Japonia gjithmonë do të ofrojë mbështetje.
 Xhaferi i dhuroi z. Sawada mirënjohje për profesionalizmin, përkushtimin dhe përpjekjen e tij për të ndërtuar dhe promovuar bashkëpunimin e sinqertë dhe miqësor mes dy vendeve, si dhe i uroi suksese në përpjekjet e tij të ardhshme.
 
***
 
 On December19, the Ambassador of Japan, Mr. Sawada Hironori had a farewell courtesy call to parliament Speaker Talat Xhaferi.
 Mr. Xhaferi stated that even more work should be done to strengthen the parliamentary cooperation with Japan at all levels, and expressed his conviction that the economic cooperation and trade exchange between the two countries will further intensify in the upcoming period. He also thanked Japan for being the largest bilateral donor in North Macedonia.
 The Ambassador Sawada stated that we have gone through an especially difficult period, mainly due to the Covid-19 pandemic, but that despite that, Japan worked intensively to strengthen its political, economic and business cooperation with North Macedonia.
 The Ambassador also expressed his conviction that North Macedonia will be able to overcome all of the great challenges and obstacles that lie on its EU path, and stressed that Japan will always provide support.
 Mr. Xhaferi presented Mr. Sawada with a Recognition for his professionalism, dedication and effort to build and promote sincere and friendly cooperation between the two countries, and wished him success in his future endeavors.


(写真:北マケドニア政府提供)