Амбасадорот Оцука се сертна со претседателот, г-дин Стево Пендаровски/ Ambasadori Otsuka takon Presidentin, z. Stevo Pendarovski/ Ambassador Otsuka's Call to the President, Mr. Stevo Pendarovski

2023/1/13
 На 11 јануари г-дин Казуја Оцука, вонреден и ополномоштен амбасадор на Јапонија во Република Северна Македонија му ги предаде акредитивните писма на г-дин Стево Пендаровски, претседател на Република Северна Македонија. Претседателот Пендаровски му посака добредојде на амбасадорот Оцука и ги потврди пријателските односи меѓу двете земји. Председателот подвлече дека Јапонија е меѓу најголемите билатерални донатори на Северна Македонија, а ја истакна и важноста на Јапонската иницијатива за соработка со Западен Балкан, која има значително влијание врз натамошното зајакнување на соработката и пријателството меѓу двете земји.
 Амбасадорот Оцука нагласи дека во пресрет на 30-годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу двете земји во 2024 година, одличните билатерални односи треба да продолжат да се развиваат, особено на полето на политичкиот дијалог, економијата, културата и граѓанската размена.
 Истакнувајќи дека Јапонија придава големо значење на стабилноста и просперитетот во регионот на Западен Балкан, каде што стабилниот развој на Северна Македонија игра клучна улога, амбасадорот Оцука истакна дека Јапонија секогаш ги поддржувала и ќе продолжи да ги поддржува реформските напори за евроатлантска интеграција на Северна Македонија.
 
***
 
 Më 11 janar, z. Kazuya Otsuka, аmbasadori i Jashtzakonshëm dhe Fuqiplotë i Japonisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut ia dorëzoi letrat kredenciale z. Stevo Pendarovski, Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Presidenti Pendarovski i dëshiroi mirëseardhje ambasadorit Otsuka dhe i konfirmoi marrëdhëniet miqësore mes dy vendeve. Presidenti nënvizoi se Japonia është ndër donatorët më të mëdhenj dypalësh në Maqedoninë e Veriut, si dhe theksoi rëndësinë e Iniciativës Japoneze për Bashkëpunim me Ballkanin Perëndimor, e cila ka një ndikim të rëndësishëm në forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dhe miqësisë mes dy vendeve.
 Ambasadori Otsuka potencoi se në prag të afrimit të 30 vjetorit nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve në vitin 2024, marrëdhëniet e shkëlqyera dypalëshe duhet të vazhdojnë të zhvillohen, veçanërisht në fushën e dialogut politik, ekonomisë, kulturës dhe shkëmbimeve civile.
 Duke theksuar se Japonia i kushton rëndësi të madhe stabilitetit dhe prosperitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku zhvillimi i qëndrueshëm i Maqedonisë së Veriut luan një rol kyç, ambasadori Otsuka theksoi se Japonia gjithmonë ka mbështetur dhe do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet për reforma drejt integrimit euroatlantik të Maqedonisë së Veriut.
 
***
 
 On January 11, Mr. Kazuya Otsuka, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Republic of North Macedonia presented the letter of credence to Mr. Stevo Pendarovski, the President of the Republic of North Macedonia. President Pendarovski congratulated Ambassador Otsuka on his arrival and confirmed the friendly relations between the two countries. The president underlined that Japan is among the largest bilateral donors to North Macedonia, and also highlighted the importance of Japan’s Western Balkans Cooperation Initiative, which has a significant impact on the further strengthening of cooperation and friendship between the two countries. 
 Ambassador Otsuka emphasized that the excellent bilateral relations can be further developed especially in the field of political dialogue, economy, culture and civil exchanges with a view to approaching 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries in 2024.
 Stressing that Japan places great importance to stability and prosperity in the Western Balkan region, where the stable development of North Macedonia plays a key role, Ambassador Otsuka said that Japan has always supported and will continue to support the reform efforts towards Euro-Atlantic integration of North Macedonia.