Работилница за сеизмичка изолација – JSSI и IZIIS/ Punëtori për Izolimin Sizmik – JSSI dhe IZIIS/ Seismic Isolation Workshop – JSSI and IZIIS

2023/2/13

 Јапонското здружение за сеизмичка изолација (Јапонија) во партнерство со Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија во Скопје, спроведoa работилница посветена на технологиите за антисеизмичка и вибрациона изолација во Северна Македонија, одржано во просториите на ИЗИИС.

Настанот беше финансиран од Министерството за земјиште, инфраструктура, транспорт и туризам на Јапонија.
 
 Дводневната работилница (9-10 февруари) започна како почетен настан во посебна година што ја одбележува 60-годишнината од катастрофалниот земјотрес што речиси целосно го уништи градот Скопје. Сеизмичката изолација на темелите е една од најпопуларните средства за заштита на објекти од земјотреси. На оваа работилница присуствуваа околу 70 учесници, почнувајќи од универзитетски академски области како што се професори, инженери, членови на меѓународни организации итн.
 
 Јапонија и Северна Македонија споделуваат исти трагични искуства кога станува збор за земјотреси, а оваа работилница им овозможи на двете земји да разменат знаење, со континуиран напор за користење на вакви софистицирани методи, за да се помогне во намалувањето на потенцијалните ризици во иднина.
 
 Во име на јапонската влада, амбасадорот Оцука Казуја ја искористи можноста да им пренесе искрено и најдлабоко сочувство на жртвите од земјотресот во Турција и Сирија.
 
 Оваа заедничка работилница е уште еден одличен пример за тековните билатерални размени за техничка соработка кои ги карактеризираат нашите односи низ годините.
 
***
 
 Shoqata Japoneze e Izolimit Sizmik (Japoni) në partneritet me Institutin e Inxhinierisë së Tërmeteve dhe Sizmologjisë Inxhinierike në Shkup, zhvilluan punëtori kushtuar teknologjive të izolimit anti-sizmik dhe dridhjeve në Maqedoninë e Veriut, në hapësirat e IITSI, Shkup. Ngjarja u financua nga Ministria e Tokës, Infrastrukturës, Transportit dhe Turizmit në Japoni.
 
 Punëtoria dy-ditore (9-10 shkurt) filloi si një ngjarje e një viti të veçantë që shënon 60 vjetorin e tërmetit katastrofik që shkatërroi pothuajse tërësisht qytetin e Shkupit. Izolimi i themeleve sizmike është një nga mjetet më të njohura për mbrojtjen e një strukture nga forcat e tërmetit. Në këtë punëtori morën pjesë rreth 70 pjesëmarrës, duke filluar nga fusha akademike e universitare si profesorë, inxhinierë, anëtarë të organizatave ndërkombëtare etj.
 
 Japonia dhe Maqedonia e Veriut ndajnë të njëjtat përvoja tragjike kur bëhet fjalë për tërmetet, dhe kjo punëtori mundësoi që të dyja vendet të shkëmbejnë njohuri, duke pasur një përpjekje të vazhdueshme për përdorimin e metodave të tilla të sofistikuara, për të ndihmuar në uljen e rreziqeve të mundshme në të ardhmen.
 
 Në emër të qeverisë së Japonisë, ambasadori Otsuka Kazuya shfrytëzoi rastin të përcjellë ngushëllimet më të sinqerta dhe më të thella për viktimat e tërmetit në Turqi dhe Siri.
 
 Ky seminar i ndërsjellë është një shembull tjetër i shkëlqyer i shkëmbimeve të vazhdueshme të bashkëpunimit teknik dypalësh që kanë karakterizuar marrëdhëniet tona ndër vite.
 
***
 
 Japan Society of Seismic Isolation (Japan) in partnership with Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology in Skopje came together to conduct a workshop dedicated to anti-seismic and vibration isolation technologies in North Macedonia, at the premises of IZIIS. The event was financed by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism in Japan.
 
 The two day’ workshop (9 - 10 February) started as a kick-off event in a special year that marks the 60th anniversary of the catastrophic earthquake that almost completely destroyed the city of Skopje. Seismic base isolation is one of the most popular means of protecting a structure against earthquake forces. Around 70 participants attended this workshop, starting from university academic fields such as professors, engineers, members of international organizations etc.
 
 Japan and North Macedonia share the same tragic experiences when it comes to earthquakes, and this workshop enabled both countries to exchange knowledge, having a continued effort to the usage of such sophisticated methods, to help reduce the potential risks in the future.
 
 On behalf of the Japanese government, Ambassador OTSUKA Kazuya took the opportunity to convey the sincere and deepest condolences to the victims from the earthquake in Türkiye and Syria.

 
 This mutual workshop is another great example of the ongoing bilateral technical cooperation exchanges that have characterized our relations throughout the years.