Потпишување на договор за грант за „Проект за реконструкција на објектите на Основното училиште „Кирил и Методиј“ во Тетово“/ Ceremonia e nënshkrimit të grantit “Projekti për rindërtimin e objektit të Shkollës Fillore “Kirili dhe Metodi” në Tetovë”/ Grant Contract Signing “The Project for Reconstruction of the Physical Facilities of the Primary School “Kiril i Metodij” in Tetovo”

2023/3/1
  На 27-ми февруари 2023 во Тетово се одржа церемонија за потпишување на новиот GGP-проект, „Проект за реконструкција на објектите на Основното училиште „Кирил и Методиј“ во Тетово“.
 
 Амбасадорот ОЦУКА Казуја и директорката на основното училиште „Кирил и Методиј“ – Тетово, г-а Каба Касами потпишаа договор за грант во вкупна вредност од 77.188 евра.
 
 Амбасадорот оствари средба и со Градоначалникот на Тетово, г. Биљал Касами.
 
 Со овој проект, Јапонија ќе обезбеди замена на старите со нови врати и прозорци во училиштето, со цел побезбедна образовна средина за учениците.
 
***
 
   Më 27 shkurt, në Tetovë u mbajt ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri në kuader të programit GGP, “Projekti për rindërtimin e Shkollës Fillore “Kirili dhe Metodi” në Tetovë.
 
 Ambasadori OTSUKA Kazuya dhe drejtoresha e shkollës fillore “Kirili dhe Metodi” Tetovë znj. Sihana Kaba Kasami, nënshkruan marrëveshjen e grantit në vlerë të përgjithshme prej 77,188 euro.

 Ambasadori realizoi takim edhe me kryetarin e Komunës së Tetovës z. Bilall Kasami.
  
 Me anë të këtij projekti, Japonia do të sigurojë rinovimin e dyerve dhe dritareve, në mënyrë që të kontribuojë tek nxënësit të ndjekin mësimin në kushte dhe mjedis të përshtatshëm.
 
***
 
 On February 27, the signing ceremony for the new GGP project, “The Project for Reconstruction of the Physical Facilities of the Primary School “Kiril i Metodij” in Tetovo”, was held in Tetovo.
 
 Ambassador OTSUKA Kazuya and the Director of the Primary School Kiril i Metodij Tetovo, Ms. Kaba Kasami signed a grant contract with the total value of 77,188 EUR.
 
 Тhe Ambassador also had a meeting with the Mayor of Tetovo Mr. Bilall Kasami.

 With this project, Japan will provide the refurbishment of the doors and windows, in order to contribute to a safe learning environment for the students.