Дипломатски економски караван/ Karvani diplomatik ekonomik/ Diplomatic Economic Caravan

2023/3/22
 На 20 и 21 март, амбасадорот Оцука Казуја се приклучи на дипломатскиот економски караван во посета на Југоисточниот плански регион на Република Северна Македонија во организација на Министерството за надворешни работи во соработка со Бирото за регионален развој.
 
 Караванот има за цел да го претстави и промовира економскиот потенцијал на домашните компании и да ги запознае претставниците на дипломатскиот кор во Република Северна Македонија за потенцијалните можности за инвестирање во југоисточниот дел од земјата.
 
 Во рамки на караванот беше остварена посета на стопанските центри во овој регион, вклучително и општината Радовиш, Струмица, Дојран и Гевгелија каде компаниите ги претставија своите производствени капацитети и можности за инвестирање.

***
 Më 20 dhe 21 mars, ambasadori Otsuka Kazuya iu bashkua karvanit diplomatik ekonomik në vizitë në rajonin planor juglindor të Republikës së Maqedonisë së Veriut të organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme në bashkëpunim me Byronë për Zhvillim Rajonal.
 
 Karvani ka për qëllim prezantimin dhe promovimin e potencialit ekonomik të kompanive vendore dhe njohjen e përfaqësuesve të trupit diplomatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut për mundësitë potenciale për investime në pjesën juglindore të vendit.
 
 Në kuadër të karvanit u vizituan edhe qendrat ekonomike në këtë rajon, përfshirë komunën e Radovishit, Strumicës, Dojranit dhe Gjevgjelisë, ku kompanitë vendase prezantuan kapacitetet e tyre prodhuese dhe mundësitë për investime.

***
 On 20th and 21st of March, the Ambassador Otsuka Kazuya joined the Diplomatic Economic Caravan on a visit to the Southeast planning region of the Republic of North Macedonia, organized by the Ministry of Foreign Affairs in cooperation with the Bureau for Regional Cooperation.
 
 The caravan aims at presenting and promoting the economic potential of domestic companies and introducing them in front of the representatives of diplomatic corps in the Republic of North Macedonia for potential investment opportunities in the Southeastern part of the country.
 
 As part of the caravan, a visit was made to the economic centers in this region, including the municipalities of Radovish, Strumica, Dojran and Gevgelija where the companies presented their production capacities and investment opportunities.