Протоколарна средба на амбасадорот Оцука со министерот за информатичко општество и администрација г. Азир Алиу/ Takim protokollar i ambasadorit Otsuka me z. Azir Aliu, ministër për Shoqëri Informatike dhe Administratë/ Ambassador Otsuka’s courtesy call to Mr. Azir Aliu, Minister of Information Society and Administration

2023/4/26
  На 25 април, амбасадорот Оцука оствари протколарна средба со министерот за информатичко општество и администрација г. Азир Алиу.
 
  Амбасадорот Оцука ја сподели својата благодарност и му посака на г. Алиу успешна мисија во неговата нова улога како министер.
 
  Средбата имаше конструктивна атмосфера и се разговараше за претходни проекти, процеси, како и резултати кои се постигнати од страна на министерството, но и сегашни и идни планирани стратегии. За да се одржи чекорот со брзиот напредок на информационите и комуникациските технологии при дигиталната трансформација на земјата, клучна компонента е дигитизација на сите нивоа на државните институции.
 
  Амбасадорот и министерот изразија волја за понатамошно зацврстување на соработката од двете страни, како и продолжување на партнерските односи во иднина.

***
  Më 25 prill, ambasadori Otsuka realizoi takim protokollar me ministrin për Shoqëri Informatike dhe Administratë, z. Azir Aliu.
 
  Ambasadori Otsuka shprehu mirënjohjen e tij dhe i uroi zotit Aliu mision të suksesshëm në detyrën e tij të re si ministër.
 
  Takimi pati një atmosferë konstruktive, me çrast u diskutuan projektet e mëparshme, proceset zhvillimore dhe rezultatet që janë arritur nga ministria, si dhe strategjitë e planifikuara të deritanishme dhe ato të ardhshme. Zbatimi i dixhitalizimit në të gjitha nivelet e institucioneve shtetërore është një nga komponentët kyç për të hapëruar me zhvillimin e shpejtë të teknologjive të informacionit dhe komunikimit në transformimin dixhital të vendit.
 
  Ambasadori dhe ministri shprehën vullnet për të forcuar më tej marrëdhëniet mes dy palëve dhe ranë dakord për vazhdimin e partneritetit në të ardhmen.

***
  On April 25th, Ambassador Otsuka paid a courtesy call to the Minister of Information Society and Administration, Mr. Azir Aliu.
 
  Ambassador Otsuka extended his gratitude and wished Mr. Aliu a successful mission on his new role as a minister.
 
  The meeting had a constructive atmosphere, in which there were discussions about the previous projects, processes and the results that have been achieved from the ministry, as well as the current and future planned strategies. The introduction of digitization at all levels of the state institutions is one of the key components to keep up with the rapid development of information and communication technologies in the digital transformation of the country.
 
  They both expressed the will to further strengthen the relationship between the two sides and agreed to continue their partnership in the future.